Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำทับทิม

ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำทับทิมในอาสาสมัครชายสุขภาพดีจำนวน 28 คน (อายุระหว่าง 18-24 ปี) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม (กลุ่มละ 14 คน) กลุ่มที่ 1 ให้ดื่มน้ำเปล่า (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 ให้ดื่มน้ำทับทิมวันละ 240 มล. นานติดต่อกัน 2 สัปดาห์ ทำการเก็บตัวอย่างเลือดของอาสาสมัครเพื่อวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือดและวิเคราะห์เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (oxidative stress) ในช่วงก่อนและหลังดื่มน้ำทับทิมเพื่อเปรียบเทียบ โดยมีการทดสอบให้อาสาสมัครออกกำลังกายอย่างหนัก (severe physical activity) แล้วเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในร่างกายอีกด้วย ผลการศึกษาพบว่า ค่าโปรตีนและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ได้แก่ arylesterase, superoxide dismutase, glutathione peroxidase และ total antioxidant capacity ของอาสาสมัครกลุ่มที่ดื่มน้ำทับทิมมีค่าสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ และระดับ malodialdehyde ซึ่งบ่งชี้ถึงการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของอาสาสมัครกลุ่มที่ดื่มน้ำทับทิมมีค่าต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า น้ำทับทิมมีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระจากการออกกำลังกายอย่างหนักได้

Mater Sociomed 2015; 27(1): 48-51

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

277

ฤทธิ์สมานแผลของครามป่า
ฤทธิ์สมานแผลของครามป่าเมื่อทำการทดสอบสารสกัดด้วยเอทานอลจากส่วนเหนือดินของครามป่า ในรูปของยาเตรียมน้ำมัน 5% (สารสกัด 5 ก. ในน้ำมัน 100 ก.) ในแผลผ่าตัด (incision wound model) แผลเปิดที่เกิดจากการตัดผิวหนังส่วน full thickness ออกไป (excision wound model) และแผลที่เกิดจากการตัด granuloma tissue ที่เกิดขึ้นบนหลอดโพลีโพรไพลีนที่ฝังอยู่บริเวณผิวหนังส่วนหลัง (dead space wound model) ของหนูขาว ทาวันละ 2 ครั้ง พบว่าในวันที่ 4 ของการทดลองแผลของหนูในกลุ่มยามาตรฐาน (0.005% Fluticasone propionate) และกลุ่มน้...

981

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ aldose reductase ของมะตูม และป้องกันการเป็นต้อกระจกในหนูที่เป็นเบาหวานสารสกัดเอทิลอะซิเตดจากใบมะตูมเมื่อนำไปทดสอบในหลอดทดลอง พบว่าสามารถยับยั้งเอนไซม์ aldose reductase ในเลนส์ลูกตาของหนูแรทได้ โดยค่าความเข้มข้นที่ยับยั้งได้ครึ่งหนึ่ง (IC50) มีค่าประมาณ 15 มคก./มล. และสารสกัดดังกล่าวสามารถป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดสูงที่เหนี่ยวนำให้มีการทำงานเพิ่มขึ้นของเอนไซม์ aldose reductase และมีการสะสมของสาร sorbitol และเกิดภาวะตาดำขุ่นเหมือนเป็นต้อกระจก ในเลนส์ตาของหนูแรทที่นำมาศึกษานอกตัว...

1247

ผลของการบริโภคน้ำมันปาล์มและน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษต่อเม็ดเลือดแดง
ผลของการบริโภคน้ำมันปาล์มและน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษต่อเม็ดเลือดแดงการศึกษาผลของการบริโภคน้ำมันปาล์มสายพันธุ์ลูกผสม (hybrid palm oil; HPO)* และน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษ (extra virgin olive oil; EVOO) ต่อกรดไขมันและส่วนประกอบของผนังเม็ดเลือดแดง โดยให้อาสาสมัครจำนวน 160 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จำนวน 82 คน (อายุเฉลี่ย 64.3±8.5 ปี) บริโภค EVOO ขนาด 25 มล./วัน กลุ่มที่ 2 จำนวน 78 คน (อายุเฉลี่ย 62.8±6.1 ปี) บริโภค HPO ขนาด 25 มล./วัน ทำการศึกษาเป็นเวลา 3 เดือน พบว่าการบริโภคน้ำม...

30

ฤทธิ์ลดไข้ของสารสกัดเทียนน้ำ
ฤทธิ์ลดไข้ของสารสกัดเทียนน้ำ เมื่อให้สารสกัดเมธานอลจากเทียนน้ำ (Jussiaea suffruticosa Linn.) แก่หนูขาวโดยการรับประทานในขนาด 100 ,200และ300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว มีผลลดอุณหภูมิของร่างกายในหนูปกติ และในหนูที่เป็นไข้(ทำให้เป็นไข้ด้วยยีสต์) สารสกัดออกฤทธิ์ภายหลังการรับประทาน 1 ชั่วโมงและมีฤทธิ์อยู่นาน 5 ชั่วโมงPhytomedicine ; 7(3) : 231-34 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุ...

1406

ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสำคัญจากผลมะแว้งนก
ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสำคัญจากผลมะแว้งนกการทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารในกลุ่ม steroidal saponins ซึ่งแยกได้จากผลมะแว้งนก Solanum nigrum L. (European Black Nightshade) ในเซลล์ macrophages ชนิด RAW 264.7 ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วย lipopolysaccharide (LPS) พบว่าสาร solanigroside Y1 สามารถยับยั้งการสร้าง nitric oxide (NO) โดยมีค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งได้ 50% (IC50) เท่ากับ 9.7 ไมโครโมลาร์ นอกจากนี้ solanigroside Y1 และสารอื่นๆ ที่แยกได้ ยังมีฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง interleukin-6 (IL-...

1636

ฤทธิ์ต้านความอ้วนของสารสกัดจากกิ่งต้นหม่อน
ฤทธิ์ต้านความอ้วนของสารสกัดจากกิ่งต้นหม่อนการศึกษาฤทธิ์ต้านความอ้วนของสารสกัด 80% เอทานอลจากกิ่งต้นหม่อน (Morus alba L.) การศึกษานี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การทดสอบในหลอดทดลองถึงผลของสารสกัดจากต้นหม่อนต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับภาวะอ้วนในเซลล์ตั้งต้นของเซลล์ไขมัน (differentiated 3T3-L1 adipocyte cells) พบว่าสารสกัด 80% เอทานอลจากกิ่งต้นหม่อน ความเข้มข้น 10, 20 และ 40 มคก./มล. มีผลลดการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างเซลล์ไขมัน (adipogenesis) และการสร้างไขมันภายในเซลล์ (li...

450

การบริโภคอาหารที่ทำจากถั่วเหลืองไม่ลดระดับ
การบริโภคอาหารที่ทำจากถั่วเหลืองไม่ลดระดับ LDL ในผู้ที่สามารถสร้างสาร equol และผู้ไม่สามารถสร้างสาร equol ในลำไส้ได้สาร equol คือสาร isoflavone ชนิดหนึ่ง ซึ่งเปลี่ยนมาจากสาร diadzein โดยแบคทีเรียในลำไส้ พบว่ามีคุณสมบัติเหมือน estrogen และมีส่วนช่วยในการรักษาภาวะวัยทอง โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งโรคเกี่ยวกับกระดูกของหญิงวัยหมดประจำเดือน แต่มีเพียงประชากร 1 ใน 3 เท่านั้นที่สามารถสร้างสาร equol โดยแบคทีเรียในลำไส้ได้ การศึกษาแบบ randomized, double-blind, placebo-controlled triple crossover dietary...

404

ผลของ
ผลของ isoflavones จากถั่วเหลืองในการเพิ่มการหลั่งอินซูลินและป้องกันการเกิดต้อกระจกในหนูที่เป็นเบาหวานเมื่อให้หนูขาวซึ่งถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย streptozotocin กินอาหารที่เสริมด้วยโปรตีนจากถั่วเหลืองซึ่งมี isoflavones ต่ำและสูง เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่กินอาหารเสริมด้วย casein พบว่าหนูกลุ่มที่กินอาหารที่เสริมด้วยโปรตีนจากถั่วเหลืองซึ่งมี isoflavones สูง จะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ระดับอินซูลิน glutathione และ HDL-cholesterol ในเลือดเพิ่มขึ้น แต่ระดับของ glucose และ methylglyoxal ในเลือดจะล...

233

alpha-mangostin
alpha-mangostin ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ สาร alpha-mangostin ที่แยกได้จากเปลือกต้นมังคุด มีคุณสมบัติต้านเชื้อ Enterococci ที่ดื้อยา vancomysin (VRE) และเชื้อ Staphylococcus aureus ที่ดื้อยา methicillin (MRSA) ด้วยความเข้มข้นของสารที่ต่ำสุดที่สามารถยับยั้งได้เท่ากับ 6.25 และ 6.25-12.5 มคก./มล. ตามลำดับ และจะช่วยเสริมฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียเมื่อใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะ gentamycin ในการยับยั้งเชื้อ VRE และเมื่อใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะ vancomysin hydrochloride ในการยับยั้งเชื้อ MRS...