Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านภาวะความจำเสื่อมจากใบบร็อคโคลี่

การศึกษาฤทธิ์ต้านภาวะความจำเสื่อมของส่วนสกัดคลอโรฟอร์มจากใบบร็อคโคลี่ (Brassica oleracea var. italica ; CBL) ในหลอดทดลองพบว่า CBL สามารถปกป้องเซลล์สมองและมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ acetylcholinesterase (AChE) และการทดสอบในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความผิดปกติต่อการเรียนรู้และความจำจากการได้รับสาร amyloid beta (Aβ) โดยทำการทดสอบด้วย Y-maze, passive avoidance และ Morris water maze tests พบว่า CBL สามารถยับยั้งความผิดปกติดังกล่าวได้ นอกจากนี้ CBL ยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยเพิ่มระดับของของเอนไซม์ superoxide dismutase และลดอัตราส่วนของ oxidized glutathione (GSH)/total GSH รวมทั้งลดระดับของ malondialdehyde (MDA) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการเหนี่ยวนำด้วยสาร Aβ และเมื่อทำการตรวจสอบเนื้อเยื่อในสมองของหนูเม้าส์พบว่า CBL สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ AChE จากการเหนี่ยวนำด้วยสาร Aβ ได้ด้วย และการทดสอบทางเคมีพบว่า CBL มีสาร oxo-dihydroxy-octadecenoic acid และสาร trihydroxyoctadecenoic acid เป็นส่วนประกอบหลัก ทำให้สามารถสรุปได้ว่า ส่วนสกัดคลอโรฟอร์มจากใบบร็อคโคลี่มีฤทธิ์ต้านภาวะความจำเสื่อมจากการเหนี่ยวนำด้วย Aβ ได้

J Agric Food Chem 2016;64:3353-61.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

964

ผลของสาร
ผลของสาร [10]-gingerol จากขิงและสารเมตาบอไลท์ต่อการสร้างเม็ดเลือดการศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดของสาร [10]-gingerols (10G) ซึ่งแยกได้จากขิงสด รวมทั้งสาร (3S,5S)-[10]-gingerdiol (M1) และ (3R,5S)-[10]-gingerdiol (M2) ซึ่งเป็นสารเมตาบอไลท์ (metabolites) ที่ได้หลังจากร่างกายได้รับสาร 10G เข้าสู่ร่างกาย โดยทำการบ่มตัวอ่อนระยะเริ่มแรกของปลาม้าลาย (zebrafish embryos) ร่วมกับสาร 10G ขนาด 5 มคก./มล.และโดยการให้อาสาสมัครสุขภาพดีเพศชายดื่มชาขิง (มีขิงผงอยู่ 36 ก.) ขนาด 200 มล. จากนั้นจึงทำการตรวจปัส...

517

ผลของการดื่มไวน์แดงต่อสารต้านอนุมูลอิสระ
ผลของการดื่มไวน์แดงต่อสารต้านอนุมูลอิสระการศึกษาผลของการดื่มไวน์ต่อการทำงานของเอ็นไซม์ และการแสดงออกของยีนส์ที่เกี่ยวข้องกับสารต้านอนุมูลอิสระ ในอาสาสมัคร จำนวน 8 คน ที่มีอายุระหว่า 23-37 ปี (เฉลี่ย 28.75±3.33) ทั้งชายและหญิง โดยแบ่งการทดลองออกเป็นสองระยะ ในระยะแรกอาสาสมัครจะได้รับอาหารที่ควบคุมปริมาณสาร phenolic (LPD) เพื่อป้องกันผลที่มาจากอาหารชนิดอื่น และให้ดื่มไวน์แดงทุกวัน วันละ 300 มิลลิลิตร เป็นเวลา 1 สัปดาห์ หลังจากนั้น 4-5 เดือน ทำการทดลองระยะที่สองโดยให้อาสาสมัครรับประทานอาหารแบ...

1534

ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารแอนโทไซยานินจากมันม่วง
ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารแอนโทไซยานินจากมันม่วงสารแอนโทไซยานินที่มีอยู่อย่างมากมายในหัวมันม่วง (purple sweet potato) สามารถจับกับโปรตีนในผลิตภัณฑ์อาหารด้วยพันธะ non-covalent หรือพันธะ covalent เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนได้ ซึ่งการจับกันนี้ สามารถเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต การขนส่ง และการเก็บรักษา การทดสอบฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารแอนโทไซยานินจากมันม่วงที่จับกับโปรตีน (protein-bound anthocyanin compounds of purple sweet potato (p-BAC-PSP, มีสารแอนโทไซยานิน 16.46 ± 3.36 มก.C3G/ก. และมีโปร...

113

ความเป็นพิษของสารกลุ่มอัลคิลฟีนอลในใบแป๊ะก๊วย
ความเป็นพิษของสารกลุ่มอัลคิลฟีนอลในใบแป๊ะก๊วย ในการเตรียมสารสกัดมาตรฐานใบแป๊ะก๊วย (Ginkgo biloba L.)50) = 33 ppm แฟรกชั่นที่ประกอบด้วย ginkgolic acids 58 % และ biflavones < 0.02 % มีค่า LD50 = 64 ppm ส่วนแฟรกชั่นที่ประกอบด้วย ginkgolic acids 1 % และ biflavones 16 % มีค่าความเป็นพิษต่ำคือมีค่า LD50 = 4,540 ppm การศึกษานี้ยืนยันความเป็นพิษของ ginkgolic acids และชี้ให้เห็นว่าส่วนประกอบอื่น เช่น biflavones มีผลเสริมความเป็นพิ...

1249

การดื่มน้ำส้มหมัก
การดื่มน้ำส้มหมัก (orange fermented) ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจศึกษาผลการดื่มน้ำส้มหมักต่อความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในหนูเม้าส์ โดยทดลองป้อนน้ำส้มหมักให้แก่หนูในขนาดที่เทียบเท่ากับการดื่มในคนคือ 250 และ 500 มล./วัน เปรียบเทียบกับการป้อนน้ำส้มคั้น และน้ำเปล่า (กลุ่มควบคุม) นาน 12 สัปดาห์ พบว่าการดื่มน้ำส้มหมักมีผลเพิ่มระดับเอ็นไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต้านอนุมูลอิสระได้แก่ catalase, superoxide dismutase, glutathione reductase และ glutathione peroxidase เมื่อเทียบกับกลุ่ม...

1308

ฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของฝาง
ฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของฝางสารสกัด hydro-alcoholic จากแก่นฝาง (Caesalpinia sappan L.) ขนาด 250 และ 500 มก./กก.น้ำหนักตัว สามารถป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของหนูแรทจากการเหนี่ยวนำด้วยการป้อนเอทานอล หรือป้อนด้วยยา indomethacin และวิธีผูกช่วงต่อระหว่างกระเพาะอาหารกับลำไส้เล็ก (pylorus ligation) โดยอาศัยฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เพิ่มการหลั่งเยื่อเมือกจากผนังเซลล์กระเพาะอาหาร ยับยั้งการแสดงออกของโปรตีนทีเกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบ ได้แก่ prostaglandin E2, cyclooxygenase-1, cyclooxygen...

1005

ฤทธิ์ลดไขมันและน้ำตาลในเลือดของผลขี้กาเทศ
ฤทธิ์ลดไขมันและน้ำตาลในเลือดของผลขี้กาเทศ (Citrullus colocynthis )ศึกษาฤทธิ์ลดไขมันและน้ำตาลในเลือดของสารสกัดเมทานอลจากผลขี้กาเทศในหนูแรท โดยแบ่งการทดลองเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกทำการศึกษาผลของการกินสารสกัดเมทานอลจากผลขี้กาเทศต่อระดับไขมันในเลือด ในภาวะที่มีไขมันในเลือดสูง โดยทดลองเลี้ยงหนูแรท 5 กลุ่ม (กลุ่มละ 6 ตัว) กลุ่มที่ 1 เลี้ยงด้วยอาหารและน้ำปกติ (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 - 5 เลี้ยงด้วยอาหารที่มีไขมันสูง ในกลุ่มที่ 3 ป้อนยาลดไขมันในเลือด atorvastatin ขนาดวันละ 10 มก./กก. กลุ่มที่ 4 และ 5 ป้...

600

ฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดดอกทับทิม
ฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดดอกทับทิมเมื่อป้อนสารสกัด 95% เอทานอลจากดอกทับทิม ขนาด 400 มก./ก. แก่หนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย streptozotocin เป็นเวลา 45 วัน พบว่ามีผลลดระดับน้ำตาลในเลือดและปัสสาวะของหนู ลด glycosylated hemoglobin เพิ่มระดับอินซูลินและฮีโมโกลบินรวมในเลือด สารสกัดยังมีผลเพิ่มระดับเอนไซม์ที่สลายกลูโคส คือ hexokinase, glucose-6-phosphate dehydrogenase และระดับไกลโคเจนในตับ แต่จะลดระดับเอนไซม์ที่สร้างกลูโคส คือ glucose-6-phosphatase และ glycogen phosphorylase นอกจากนี้ยังมี...

1102

การศึกษาความเป็นพิษของปลาไหลเผือก
การศึกษาความเป็นพิษของปลาไหลเผือกการศึกษาความเป็นพิษแบบเฉียบพลันของสารสกัดรากปลาไหลเผือก (Eurycoma longifolia Jack) ซึ่งมีสาร quassinoidsเป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์ พบว่าขนาดที่ทำให้หนูแรทเพศผู้และเพศเมียตายครึ่งนึง (LD50) คือ 1,293 และ > 2,000 มก./กก.น้ำหนักตัว ตามลำดับ และการศึกษาต่อระบบสืบพันธุ์ของหนูแรททั้งเพศผู้และเพศเมียโดยป้อนรากปลาไหลเผือก ขนาด 10, 25 และ 100 มก./กก.น้ำหนักตัว พบว่ารากปลาไหลเผือกมีผลเพิ่มดัชนีชี้วัดการเจริญพันธุ์ของหนูแรทเพศผู้ เมื่อได้รับสารสกัดนานติดต่อกัน 28 วัน และมีช...