Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านมาลาเรียของสาร α-mangostin และ δ-mangostin จากเปลือกมังคุด

การทดลองในหลอดทดลอง พบว่าสาร α-mangostin และ δ-mangostin ที่แยกได้จากเปลือกมังคุด มีฤทธิ์ต้านเชื้อ Plasmodium falciparum สายพันธุ์ที่ดื้อต่อยารักษามาลาเรีย chloroquine (FCR3) ได้ (ค่าความเข้มข้นของสารสกัดที่มีฤทธิ์ยับยั้งได้ครึ่งหนึ่ง (IC50) เท่ากับ 0.2±0.01 และ 121.2±1.0 ไมโครโมลาร์ ตามลำดับ) โดย α-mangostin จะมีฤทธิ์ดีกว่า δ-mangostin สำหรับการทดลองในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้ติดเชื้อ P. berghei เมื่อป้อนหนูด้วยสาร α-mangostin และ δ-mangostin ขนาด 100 มก./กก./วัน เป็นเวลา 7 วัน และให้โดยการฉีดเข้าทางช่องท้อง ขนาด 50 มก./กก./วัน หรือขนาด 100 มก./กก. 2 ครั้ง/วัน เป็นเวลา 7 วัน พบว่าการฉีดสารทั้ง 2 ชนิด ขนาด 100 มก./กก. 2 ครั้ง/วัน เป็นเวลา 7 วัน จะให้ผลดีที่สุดในการลดจำนวนเชื้อ P. berghei โดยลดลงได้ 80.7% และ 79.9% ตามลำดับ ส่วนการให้ทางปากจะไม่มีผล สรุปว่าสารα-mangostin และ δ-mangostin จากเปลือกมังคุด มีฤทธิ์ในการต้านมาลาเรียได้ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1025

ฤทธิ์แก้ปวดและต้านการอักเสบของดอกคำฝอย
ฤทธิ์แก้ปวดและต้านการอักเสบของดอกคำฝอยทำการแยกสารจากดอกคำฝอย (Carthamus tinctorius L.) ด้วยเทคนิค HPLC ได้สาร kaempferol 3-O-rutinoside (K-3-R) และ kaempferol 3-O-glucoside (K-3-G) และทดสอบฤทธิ์แก้ปวดของสารสกัด 75% เอทานอลของดอกคำฝอย (hydroalcohol extract ; HE), K-3-R และ K-3-G ด้วยเทคนิค writhing test, formalin test และ cinnamaldehyde test ในหนูเม้าส์ โดยการทดสอบ writhing test ให้สารสกัดโดยการฉีดเข้าช่องท้อง และการทดสอบ formalin test ให้สารสกัดโดยป้อนทางปาก ผลการทดสอบพบว่าสาร HE ขนาด 500...

1019

ฤทธิ์ยับยั้งความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์เพศผู้ของสารเคอร์คูมินจากขมิ้น
ฤทธิ์ยับยั้งความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์เพศผู้ของสารเคอร์คูมินจากขมิ้นPharm Biol. 2013; 51(2): 206-12 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1254

ผลของย่านางแดงต่อระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของอาสาสมัครสุขภาพดี
ผลของย่านางแดงต่อระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของอาสาสมัครสุขภาพดีการศึกษาในอาสาสมัครสุขภาพดีเพศชาย จำนวน 59 คน อายุระหว่าง 20-45 ปี โดยจัดแบ่งออกเป็น 2 ช่วงอายุ คือ 20-30 ปี และ 31-45 ปี ในกลุ่มช่วงอายุ 20-30 ปี แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับยาสมุนไพร จำนวน 28 คน และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก จำนวน 15 คน และสำหรับช่วงอายุ 31-45 ปี แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 8 คน และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก จำนวน 8 คน อาสาสมัครทุกคนจะได้รับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 35% ปริมาตร 120 มล. (มีปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ 42 มล.) แล้วตรวจวัดระดับแอลกอฮ...

691

ผลของสารสกัดจากเห็ดหลินจือต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ไขมัน
ผลของสารสกัดจากเห็ดหลินจือต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ไขมัน (adipocyte) และการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวของกับการสร้าง adiponectin ในเซลล์ 3T3-L1การศึกษาผลของสารสกัดเห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum ) (GE) ต่อกลุ่มอาการความผิดปกติของระบบเผาผลาญอาหารของร่างกาย (metabolic syndrome) ในเซลล์ murine pre-adipocyte cell line (3T3-L1) ซึ่งกลุ่มอาการดังกล่าวประกอบด้วยความผิดปกติของไขมันในเลือด ความดันโลหิต และระดับน้ำตาลในเลือด พบว่า GE มีฤทธิ์กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ไขมัน (adipocyte differentiation) และ...

25

ฤทธิ์คุมกำเนิดของสารสกัดรากอังกาบหน
ฤทธิ์คุมกำเนิดของสารสกัดรากอังกาบหน เมื่อทดลองให้สารสกัดรากอังกาบหนู (Barleria prionitis L.) แก่หนูขาวเพศผู้ในขนาด 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวต่อวันนาน 60 วัน ให้ผลคุมกำเนิดได้ 100% ผลนี้เกิดจากฤทธิ์ของสารสกัดในการรบกวนการสร้างสเปิร์ม ลดจำนวนสเปิร์ม และทำให้การเคลื่อนที่ของสเปิร์มลดลง สารสกัดมีผลลดน้ำหนัก testis รวมทั้งมีผลลดปริมาณโปรตีน กรดเซียลิก (sialic acid) และกลัยโคเจนใน testis ซึ่งส่งผลให้การสร้างสเปิร์มโครงสร้...

1389

ฤทธิ์ต้านภาวะไขมันพอกตับของเทียนสัตตบุษย์
ฤทธิ์ต้านภาวะไขมันพอกตับของเทียนสัตตบุษย์การศึกษาฤทธิ์ต้านภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากแอลกอฮอล์ (Nonalcoholic fatty liver disease; NAFLD) ที่มีความผิดปกติในการสะสมไขมันในเนื้อเยื่อตับ ของเมล็ดเทียนสัตตบุษย์ (Pimpinella anisum L.) ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะ NAFLD ด้วยการให้กินอาหารที่ไม่มีสารโคลีน (choline-deficient diet) เป็นเวลา 90 วัน จากนั้นจึงป้อนหนูด้วยสารสกัดน้ำ-เอธานอล (hydroethanolic extract; AE) ขนาด 25, 50, 100, และ 200 มก./กก./วัน หรือน้ำมันหอมระเหยของเมล็ดเทียนสัตตบ...

378

ผลของการให้ขิงผสมในอาหารต่อสภาวะการต้านอนุมูลอิสระในหนูขาว
ผลของการให้ขิงผสมในอาหารต่อสภาวะการต้านอนุมูลอิสระในหนูขาวทำการศึกษาในหนูขาวเพศผู้อายุ 8-10 สัปดาห์ โดยให้อาหารที่มีผงขิงผสมในปริมาณ 0.075, 0.15 และ 0.75 กรัมของขิง/ 15 กรัมของอาหาร / วัน (คิดเป็นสัดส่วนของผงขิง 0.5 %, 1% และ 5 % ตามลำดับ) เป็นระยะเวลา 1 เดือน พบว่าอาหารผสมขิงทั้ง 3 สัดส่วน สามารถกระตุ้นการเพิ่มปริมาณเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ 3 ชนิดจากตับ ได้แก่ superoxide dismutase , catalase และ glutathione peroxidase นอกจากนี้ยังช่วยลดระดับ lipid peroxidation ในตับและไต และยับยั้งการเกิด o...

219

ฤทธิ์ของสาร
ฤทธิ์ของสาร Isoflavanquinone จากมะกล่ำตาหนู สาร Isoflavanquinone ที่แยกได้จากสารสกัดส่วนเหนือดินของมะกล่ำตาหนูด้วยคลอโรฟอร์มคือ abruquinone B และ abruquinone G สาร abruquinone B มีฤทธิ์ต้านเชื้อ  Mycobacterium tuberculosis  ที่เป็นสาเหตุของวัณโรค ด้วยความเข้มข้นต่ำสุดที่ยับยั้งเชื้อ = 12.5 มคก./มล. ต้านเชื้อ Plasmodium fulciparum ที่เป็นสาเหตุของโรคมาลาเรียด้วย IC50 = 1.5 มคก./มล. และเป็นพิษต่อเซลล์ KB และ BC cell lines ส่วนสาร abruquinone G มีฤทธิ์ต้านเชื้อ   Herpes simpl...

1430

ผลของสารสกัดเมล็ดแตงกวาต่อระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีระดับไขมันในเลือดสูง
ผลของสารสกัดเมล็ดแตงกวาต่อระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีระดับไขมันในเลือดสูงการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่มและปกปิดสองฝ่ายที่มีกลุ่มควบคุม (randomized double - blind placebo controlled clinical trial) ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีระดับไขมันในเลือดสูงจำนวน 47 คน โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จำนวน 24 คน ได้รับสารสกัดเมล็ดแตงกวาแห้ง ขนาด 500 มก. จำนวน 1 แคปซูล โดยรับประทานพร้อมอาหาร วันละ 1 ครั้ง นาน 6 สัปดาห์ และกลุ่มที่ 2 จำนวน 23 คน ให้รับประทานยาหลอก (placebo) พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดเมล...