Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านภาวะลำไส้อักเสบจากผลแก้วมังกร

การทดสอบฤทธิ์ต้านภาวะลำไส้อักเสบของสารสกัดเอทานอลจากเนื้อผลของแก้วมังกรพันธุ์เนื้อแดง (Hylocereus polyrhizus ) ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสาร 2,4,6-trinitrobenzenesulphonic (TNBS) โดยให้สารสกัดเอทานอลในขนาด 1 ก./กก. เข้าทางช่องท้องหลังการเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบเป็นเวลา 6 ชั่วโมง 30 นาที พบว่าสารสกัดแก้วมังกรสามารถป้องกันการลดลงของน้ำหนักตัว ทำให้การถูกทำลายของลำไส้รวมทั้งการทำงานของเอนไซม์ myeloperoxidase (MPO) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอักเสบลดลง นอกจากนี้ยังทำให้ระดับโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบ เช่น proinflammatory molecules (qPCR), NF-κB และ I-κβ-α ลดลง การวิเคราะห์ทางเคมีระบุว่าสารออกฤทธิ์ที่แยกได้จากสารสกัดเอทานอลเป็นสารในกลุ่มโพลีฟีนอลและกรดไขมัน จากการทดลองทำให้สามารถสรุปได้ว่า สกัดเอทานอลจากเนื้อผลของแก้วมังกรพันธุ์เนื้อแดงมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและสามารถป้องกันภาวะลำไส้อักเสบในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสาร TNBS ได้

Clinical Nutrition 2016;1-7.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

251

Myricetin
Myricetin มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลกลูโคสในหนูเบาหวานโดยกระตุ้น beta-endorphin (ต่อ)การให้ myricetin ขนาด 1.0 มก./กก.วันละ 3 ครั้ง ติดต่อกัน 3 วัน พบว่า glucose transporter subtype 4 (GLUT4) ใน soleus muscle เพิ่มขึ้น และ phosphoenolpyruvate carboxykinase (PEPCK) ในตับลดลง ซึ่งถูกยับยั้งโดย naloxonazine (10 มคก./กก.) แสดงว่า myricetin สามารถลดน้ำตาลกลูโคสในหนูเบาหวานชนิด I โดยผ่าน opioid mu-receptor หรือกระตุ้น BER J Ethnopharmacol 104(2006): 199-206. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข...

963

ฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบของสารสกัดใบตะไคร้
ฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบของสารสกัดใบตะไคร้ใบตะไคร้ตามสรรพคุณยาแผนโบราณ มีสรรพคุณในการรักษาการอักเสบ แต่มีข้อมูลค่อนข้างน้อยว่าสารใดเป็นตัวออกฤทธิ์ การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาในเซลล์เม็ดเลือดขาวของคน ซึ่งพบว่าสาร chlorogenic acid และ สาร polyphenol จากใบตะไคร้ สามารถยับยั้งการอักเสบได้ โดยมีกลไกลยับยั้งสารที่ทำให้เกิดการอักเสบ คือยับยั้งการทำงานของ proteasome ยับยั้งการเกิดสาร nuclear factor (NF-κB) และยับยั้งการสร้างสาร tumor necrosis factor เช่น ไซโตคายน์ (cytokineTNF-α) และ chem...

1326

สารสำคัญและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำมันหอมระเหยจากเหง้าหญ้าแห้วหมู
สารสำคัญและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำมันหอมระเหยจากเหง้าหญ้าแห้วหมูการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำมันหอมระเหยจากเหง้าหญ้าแห้วหมู พบว่าสารสำคัญส่วนใหญ่ในน้ำมันหอมระเหย ได้แก่ α-cyperone (38.46%), cyperene (12.84%) และ α-selinene (11.66%) น้ำมันหอมระเหยมีฤทธิ์ดีในการต้านอนุมูลอิสระเมื่อทดสอบด้วยวิธี DPPH และ ABTS radicals scavenging และ Ferric reducing antioxidant power มีฤทธิ์ป้องกันความเสียหายของดีเอ็นเอที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย ferrous ion (Fe2+) และ 2,2′-azobi...

1393

ผลของสารสกัดใบทุเรียนเทศต่อภาวะทางโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง
ผลของสารสกัดใบทุเรียนเทศต่อภาวะทางโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งการศึกษาในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัดเนื้องอกปฐมภูมิ (primary tumor resection) อายุ 30-80 ปี (อายุเฉลี่ย 50.2 ปี) จำนวน 28 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับแคปซูลส่วนสกัดที่ละลายได้ในเอทานอลที่แยกจากสารสกัดน้ำจากใบทุเรียนเทศ (ประกอบด้วยสาร acetogenin 0.36% w/w) ขนาด 300 มก./วัน หลังอาหารเช้าติดต่อกันทุกวันเป็นเวลา 8 สัปดาห์ และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก ในระหว่างการศึกษาประเมินภาว...

1454

สารสำคัญและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของดอกข่า
สารสำคัญและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของดอกข่าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับข่าส่วนใหญ่นิยมศึกษาส่วนเหง้าเพราะเป็นส่วนที่นำมาใช้เป็นยาหรืออาหาร แต่ในการศึกษานี้ได้ทำการศึกษาสารสำคัญและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของดอกข่า (Alpinia galanga) พบว่าดอกข่ามีพฤกษเคมีที่แตกต่างจากส่วนเหง้าอย่างชัดเจน สารที่พบในน้ำมันหอมระเหยจากส่วนดอกเป็นส่วนใหญ่คือสาร pentadecane และ α-humulene และพบว่าสาร 1′-acetoxyeugenol acetate เป็นสารที่พบได้มากที่สุดในส่วนสกัดเมทานอล ซึ่งมีฤทธิ์ต้านจุลชีพที่ดี โดยมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามาร...

1083

ฤทธิ์ป้องกันตับเป็นพิษของอินทผลัม
ฤทธิ์ป้องกันตับเป็นพิษของอินทผลัม (Phoenix dactylifera )ศึกษาฤทธิ์ป้องกันตับเป็นพิษของสารสกัดน้ำจากเมล็ดอินทผลัม ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะตับเสียหายจากการฉีดสาร carbon tetrachloride (CCl44) 2 ครั้ง/สัปดาห์ ในกลุ่มที่ 3 ป้อนสาร silymarin ขนาดวันละ 50 มก./กก. น้ำหนักตัว กลุ่มที่ 4 ป้อนสารสกัดน้ำเมล็ดอินทผลัมขนาด 1 ก./กก. น้ำหนักตัว และในกลุ่มที่ 5 ป้อนสารสกัดน้ำเมล็ดอิทผลัมที่ผ่านการคั่วแล้วขนาด 1 ก./กก. น้ำหนักตัว นาน 4 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการทดลองทำการเก็บตัวอย่างเลือดหนูเพื่อนำมาตรวจ...

1465

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านเชื้อราแคนดิดาจากน้ำมันหอมระเหยของใบมะยมฝรั่ง
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านเชื้อราแคนดิดาจากน้ำมันหอมระเหยของใบมะยมฝรั่งการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในน้ำมันหอมระเหยของใบมะยมฝรั่ง (Eugenia uniflora L.) ที่สกัดด้วยวิธีกลั่นด้วยน้ำ (hydro-distillation) และทำการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟีร่วมกับแมสสเปกโตรเมทรี (Gas Chromatography-Mass spectrometry; GC-MS) พบว่าในน้ำมันหอมระเหยของใบมะยมฝรั่งมีสาร selina-1,3,7(11)-trien-8-one (36.37%) และ selina-1,3,7(11)-trien-8-one epoxide (27.32%) เป็นองค์ประกอบหลัก สารอื่นๆ ที่พบคือ germacrene B (7.95%),...

1041

ชาอู่หลงลดความเสี่ยงการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูง
ชาอู่หลงลดความเสี่ยงการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงBr J Nutr 2014; 111(8): 1421-9 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

692

น้ำมะพร้าวอ่อนช่วยชะลอพยาธิสภาพของโรคอัลไซเมอร์
น้ำมะพร้าวอ่อนช่วยชะลอพยาธิสภาพของโรคอัลไซเมอร์การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมะพร้าวอ่อนต่อการชะลอการเกิดอัลไซเมอร์ในหญิงวัยหมดประจำเดือน การศึกษาในหนูแรท 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 หนูปกติ กลุ่มที่ 2-4 คือหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะหมดประจำเดือนโดยการตัดรังไข่ แล้วป้อนหนูกลุ่มที่ 2 ด้วยน้ำปกติ กลุ่มที่ 3 ให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนชดเชย โดยการฉีด E2 benzoate ขนาด 2.5 มคก/กก.น้ำหนักตัว และกลุ่มที่ 4 ถูกป้อนด้วยน้ำมะพร้าววันละ 100 มล./กก.น้ำหนักตัว ติดต่อกันนาน 4 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าน้ำมะพร้าวอ่อนช่วยเพิ่มระดับ...