Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของกระเจี๊ยบแดงในการลดความดันโลหิตในผู้ป่วยชาวไนจีเรียที่มีความดันโลหิตสูงเล็กน้อยถึงปานกลาง

การศึกษาแบบสุ่มในผู้ป่วยชาวไนจีเรียที่มีความดันโลหิตสูง Stage 1 และ Stage 2 (Stage1 140-159/90-99 มม.ปรอท Stage 2 160-179/100-109 มม.ปรอท) จำนวน 80 คน ที่ไม่ได้รับการรักษาใดๆ แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่ม กลุมที่ 1 ได้รับยาหลอกที่เป็นชาชง ขนาด 150 มก./กก. วันละ 1 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลุ่มที่ 2 ได้รับยา hydrochlorothiazide (HCTZ) ซึ่งเป็นยาขับปัสสาวะ ขนาด 25 มก. 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลุ่มที่ 3 ได้รับชาชงดอกกระเจี๊ยบแดง (HS) ขนาด 150 มก./กก. วันละ 1 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า นาน 4 สัปดาห์ และมีช่วงพัก 1 สัปดาห์ พบว่ากลุ่ม HCTZ และกลุ่ม HS ระดับความดันโลหิต syotolic และ diastolic รวมทั้งความดันเลือดแดงเฉลี่ย (mean arterial pressure) และระดับโซเดียมในกระแสเลือดลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับยาหลอก แต่ความสามารถในการลดความดันโลหิตของกระเจี๊ยบแดงดีกว่ายา HCTZ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพบว่ากลุ่มที่ได้รับยา HCTZ สามารถลดระดับโซเดียมและคลอไรด์ในกระแสเลือด และเพิ่มการขับออกของโปตัสเซียมและคลอไรด์ในปัสสาวะได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับชาชงกระเจี๊ยบแดง และในช่วงระหว่างพัก 1 สัปดาห์ มีการเปรียบเทียบค่าความดันโลหิต และระดับโซเดียมในเลือด พบว่าในกลุ่มที่ได้รับยา HCTZ ค่าความดันโลหิตและระดับโซเดียมในเลือดกลับคืนสู่สภาวะปกติเท่ากับก่อนเริ่มการศึกษาเร็วกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับชาชงดอกกระเจี๊ยบ จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าชาชงดอกกระเจี๊ยบมีฤทธิ์ลดระดับความดันโลหิตได้ดีกว่ายา HCTZ ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง Stage 1 และ Stage 2 และไม่มีผลต่อความไม่สมดุลย์ของแร่ธาตุในร่างกาย นอกจากนี้ชาชงดอกกระเจี๊ยบยังออกฤทธิ์ได้นานกว่ายา HCTZ อีกด้วย

Nigerian Journal of Clinical Practice 2015;18(6):762-70.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1364

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านเชื้อรา
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านเชื้อรา Candida ของน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดมะละกอการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดมะละกอ (Carica papaya Linn.) พบว่าสารเคมีหลัก คือ benzyl isothiocyanate ซึ่งพบได้ถึง 99.36% และเมื่อนำมาทดสอบฤทธิ์ในการต้านเชื้อรา พบว่าสามารถต้านเชื้อรา Candida ได้แก่ C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis และ C. tropical เมื่อทดสอบด้วยวิธี disc diffusion และ broth dilution โดยพบว่ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ inhibition zone อยู่ในช่วง 14.2-33.2 มม. สาร benz...

1066

ฤทธิ์ฟื้นฟูความจำของอัญชันจากภาวะความจำเสื่อมที่มีสาเหตุมาจากการเป็นโรคเบาหวาน
ฤทธิ์ฟื้นฟูความจำของอัญชันจากภาวะความจำเสื่อมที่มีสาเหตุมาจากการเป็นโรคเบาหวานศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการเรียนรู้และฟื้นฟูความจำของสารสกัดเอทานอลใบอัญชัน (Clitoria ternatea ) จากภาวะความจำเสื่อมที่มีสาเหตุมาจากการป่วยเป็นโรคเบาหวาน โดยทำการทดลองในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยการฉีด streptozotocin จากนั้นป้อนสารสกัดเอทานอลใบอัญชันให้กับหนูขนาดวันละ 200 และ 400 มก./กก. นาน 75 วัน วัดความสามารถในการจำตำแหน่งของวัตถุหรือสิ่งที่อยู่รอบตัวด้วยวิธีการ Y-maze test, Mirrow water maze test และ Radial ...

1599

ฤทธิ์ยับยั้งภาวะอ้วนลงพุงของสารสำคัญจากโสม
ฤทธิ์ยับยั้งภาวะอ้วนลงพุงของสารสำคัญจากโสมการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งภาวะอ้วนลงพุง (metabolic disease) ของสาร ginsenoside Rg2 ซึ่งเป็นสารสำคัญที่พบได้ในรากโสม (Panax ginseng) โดยทำการทดลองในเซลล์ตับของหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการสะสมไขมันด้วย oleic acid ขนาด 300 ไมโครโมลาร์ และ palmitic acid ขนาด 100 ไมโครโมลาร์ โดยเพาะเลี้ยงเซลล์ร่วมกับสาร ginsenoside Rg2 ขนาด 25 ไมโครโมลาร์ และทำการทดลองในหนูเม้าส์ชนิด C57BL/6J ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอ้วนลงพุงด้วยการได้รับอาหารที่มีไขมันสูงร่วมกับการฉีดสาร g...

1632

สารสกัดจากใบมะรุมช่วยเพิ่มความปลอดภัยของเครื่องสำอางประเภทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกาย
สารสกัดจากใบมะรุมช่วยเพิ่มความปลอดภัยของเครื่องสำอางประเภทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกายการวิเคราะห์สารสกัดน้ำและกลีเซอร์รีน (อัตราส่วน 50/50, 60/40 และ 80/20) จากใบมะรุม (Moringa oleifera L.) ด้วยวิธี High performance liquid chromatography ร่วมกับ tandem mass spectrometry (HPLC-ESI-MS) พบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์และฟีนอลิค เมื่อนำสารสกัดดังกล่าวไปทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scaveniging assay พบว่า สารสกัดจากน้ำและกลีเซอร์รีนในอัตราส่วน 50/50 ที่ความเข้มข...

1434

ฤทธิ์ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานของสารสกัดเอทานอลจากเปลือกต้นขนุนในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดเบาหวานด้วยสารอัลโลแซน
ฤทธิ์ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานของสารสกัดเอทานอลจากเปลือกต้นขนุนในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดเบาหวานด้วยสารอัลโลแซนการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดเอทานอลจากเปลือกต้นขนุน (Artocarpus heterophyllus Lam.) ในการลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดเบาหวานด้วยการฉีดสาร alloxan เข้าช่องท้องในขนาด 150 มก./กก. และป้อนสารสกัดในขนาด 50, 100 และ 150 มก./กก. น้ำหนักตัว ติดต่อกันนาน 21 วัน ผลพบว่าเมื่อป้อนสารสกัดเอทานอลจากเปลือกต้นขนุน โดยเฉพาะขนาด 150 มก./กก. มีผลเพิ่มน้ำหนักตัวของสัตว์ทดลอง ลดระดับไข...

1586

สารสกัดขิงกับยา
สารสกัดขิงกับยา loratadine ในการรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัด 95% เอทานอลจากเหง้าขิง เปรียบเทียบกับยาแก้แพ้ loratadine ในการรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (allergic rhinitis) โดยทดสอบในผู้ป่วย จำนวน 80 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น กลุ่มที่ได้รับสารสกัดขิง ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น (1 แคปซูล ประกอบ ด้วยสารสกัดขิง 125 มก.) และกลุ่มที่ได้รับยา loratadine ขนาด 10 มก. ต่อวัน เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ประเมิน ผลจากคะแนนอาการทางจมูกโดยรวม (total nasal symptom score...

961

การบริโภคถั่วลิสงในวัยรุ่นมีผลต่อการควบคุมน้ำหนัก
การบริโภคถั่วลิสงในวัยรุ่นมีผลต่อการควบคุมน้ำหนักการศึกษาในเด็กวัยรุ่นชายหญิง อายุระหว่าง 10-17 ปี จำนวน 262 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่1 เป็นกลุ่มที่บริโภคถั่วลิสงอย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ จำนวน 100 คน กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ไม่บริโภคถั่วลิสง จำนวน 162 คน พบว่ากลุ่มที่บริโภคถั่วลิสง ดัชนีมวลกายลดลง น้ำหนักร่างกายที่เกิน หรือภาวะเป็นโรคอ้วนจะน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่บริโภคถั่วลิสง และปริมาณวิตามินหรือสารอาหารในเลือดจะสูงกว่ากลุ่มที่ไม่บริโภคถั่วลิสง นอกจากนี้ระดับคอเลสเตอรอลรวม และไขมันชนิด low ...

608

ผลของสารสกัดจากหญ้าฝรั่นกับการควบคุมน้ำหนัก
ผลของสารสกัดจากหญ้าฝรั่นกับการควบคุมน้ำหนักการศึกษาในอาสาสมัครเพศหญิงที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน (ดรรชนีมวลกาย = 25 - 28 กก./ม2) อายุระหว่าง 25 - 45 ปี โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ให้รับประทานแคปซูลสารสกัดจากหญ้าฝรั่น (ปริมาณสารสกัดเท่ากับ 88.25 มก./แคปซูล) ขนาด 2 แคปซูล/วัน, เช้า - เย็น จำนวน 31 คน และกลุ่มที่ให้ยาหลอก จำนวน 29 คน ทดลองนาน 8 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากหญ้าฝรั่นจะมีน้ำหนักตัวลดลงมากกว่ากลุ่มยาหลอกหลังจาก 8 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังลดความถี่ในการกินจุบจิบ (snacking frequency...

349

ผลของชาดำกับการป้องกันปอดถูกทำลายเนื่องจากบุหรี่ในหนูตะเภา
ผลของชาดำกับการป้องกันปอดถูกทำลายเนื่องจากบุหรี่ในหนูตะเภาน้ำชาดำซึ่งประกอบด้วยสาร theaflavins 1%, thearubigons 18% และ catechins 6% มีผลในการป้องกันการถูกทำลายและการตายของเซลล์ปอดของหนูตะเภาที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยควันบุหรี่ได้ โดยป้อนน้ำชาดำ 2% ขนาด 25 มล./ตัว/วัน ให้กับหนูที่สูดดมควันบุหรี่ในปริมาณ 5 มวน/ตัว/วัน เป็นระยะเวลา 7 วัน พบว่าน้ำชาดำจะลดการเกิด oxidation ของโปรตีนในปอด ลดช่องว่างในเซลล์ปอดที่เกิดเนื่องจากเซลล์ถูกทำลาย และป้องกันการตายของเซลล์โดยลดการเกิด DNA fragmentation กดการแสดงออกข...