Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ลดน้ำตาลและต้านการอักเสบของเพชรสังฆาต

การศึกษาฤทธิ์ลดน้ำตาลและต้านการอักเสบของลำต้นเพชรสังฆาต (Cissus quadrangularis L.) ในหนูแรทที่ถูกกระตุ้นให้เป็นเกิดการอักเสบและชักนำให้เป็นเบาหวานด้วยการฉีด nicotinamide/ streptozotocin จากนั้นทำการป้อนหนูแรทด้วยส่วนสกัด ethyl acetate จากลำต้นเพชรสังฆาต (CQSF) ขนาด 100 มก./กก. น้ำหนักตัว ติดต่อกันเป็นเวลา 60 วัน พบว่า CQSF ป้องกันการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลในเลือด และค่าน้ำตาลสะสมในหนูแรทที่เป็นเบาหวาน รวมทั้งช่วยปกป้องตับ ยับยั้งการอักเสบ โดยลดปริมาณ mRNA ของ tumor necrosing factor-alpha, interleukin-6 และ nuclear kappa-beta ในส่วนเนื้อเยื่อสะสมไขมันลง และลดการเกิด lipid peroxidation ควบคู่กับการเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ CQSF ยังช่วยปกป้องตับ โดยลดดัชนีชี้วัดความเป็นพิษต่อตับลง และเมื่อตรวจสอบลักษณะทางกายวิภาคพบว่า CQSF ช่วยป้องกันความเสียหายทางโครงสร้างของตับและตับอ่อน ซึ่งฤทธิ์ลดน้ำตาลและต้านการอักเสบของเพชรสังฆาตของ CQSF นี้ให้ผลเทียบเท่าการให้ป้อนยารักษาเบาหวาน metformin 100 มก./กก. น้ำหนักตัว และเมื่อทำการวิเคราะห์สารสำคัญใน CQSF ด้วย ESI-MS และ GC-MS พบว่ามี quercetin และ phenol, 2,4-bis(1,1-dimethylethyl) ตามลำดับ การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าส่วนสกัด ethyl acetate จากลำต้นเพชรสังฆาตสามารถรักษาอาการเบาหวานได้โดยอาศัยกระบวนการต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งการอักเสบเป็นสำคัญ

Phytomedicine 2015;22:592-60

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

412

ฤทธิ์ปกป้องตับของลูกใต้ใบในหนูขาว
ฤทธิ์ปกป้องตับของลูกใต้ใบในหนูขาวการศึกษาในหนูขาวโดยแบ่งหนูขาวออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมให้กินสารละลายกลูโคส (Isocaloric glucose solution) กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ได้รับสารละลายเอทานอล (20% น้ำหนัก/ปริมาตร) ขนาด 5 ก./กก./วัน กลุ่มที่ 3 ได้รับสารสกัดใบของลูกใต้ใบด้วยเมทานอลขนาด 250 มก./กก./วัน ร่วมกับสารละลายกลูโคส กลุ่มที่ 4 และ 5 เป็นกลุ่มที่ได้รับสารสกัดใบของลูกใต้ใบด้วยเมทานอลขนาด 250 และ 500 มก./กก./วัน ร่วมกับสารละลายเอทานอลขนาด 5 ก./กก./วัน ตามลำดับ นาน 4 สัปดาห์ (เอทา...

1589

ผลของขี้ผึ้งสารสกัดเทียนกิ่งในการรักษาแผลฝีเย็บ
ผลของขี้ผึ้งสารสกัดเทียนกิ่งในการรักษาแผลฝีเย็บการศึกษาในหญิงหลังคลอดบุตรซึ่งมีแผลฝีเย็บ จำนวน 160 คน อายุ 18 - 40 ปี แบ่งออกเป็น กลุ่มที่ให้ทาแผลด้วยขี้ผึ้งซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัด 70% เอทานอลจากใบเทียนกิ่ง 5% กลุ่มที่ให้ทาขี้ผึ้งซึ่งมีส่วน ผสมของสารสกัด 70% เอทานอลจากเมล็ด Persian oak (Quercus persica) 2% กลุ่มที่ทายาหลอก และกลุ่มควบคุม โดยให้ทาแผล เป็นเวลา 14 วัน ประเมินผลการรักษาด้วยแบบประเมินลักษณะแผลฝีเย็บหลังคลอด (REEDA scale) และแบบประเมินความปวด Visual Analog Scale (VAS) ก่อนเริ่มการศึกษ...

985

ฤทธิ์ป้องกันภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันของอบเชยจีน
ฤทธิ์ป้องกันภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันของอบเชยจีนศึกษาฤทธิ์ป้องกันภาวะหัวใจขาดเลือดฉียบพลันของสารสกัด cinnamic aldehyde (CA) และ cinnamic acid (CD) จากอบเชยจีน (Cinnamomum cassia ) โดยทำการทดลองในหนูแรทเพศผู้ 9 กลุ่ม (กลุ่มละ 10 ตัว) กลุ่มที่ 1 และ 2 เลี้ยงด้วยอาหารและน้ำปกติ กลุ่มที่ 2-4 ป้อนสารสกัด CA ขนาดวันละ 22.5, 45 และ 90 มก./กก./ตัว ตามลำดับ กลุ่มที่ 5 - 7 ป้อนสารสกัด CD ขนาดวันละ 37.5, 75 และ 150 มก./กก./ตัว ตามลำดับ กลุ่มที่ 8 ป้อนยา propranolol ขนาดวันละ 30 มก./กก/ตัว เมื่อเลี้ยง...

324

ฤทธิ์ป้องกันตับของสาร
ฤทธิ์ป้องกันตับของสาร S-allyl cysteine จากกระเทียมเมื่อฉีดสาร S-allyl cysteine จากที่แยกได้สารสกัดกระเทียม ขนาด 50-200 มก./กก. ให้แก่หนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดพิษต่อตับด้วยคาร์บอนเตตระคลอไรด์ พบว่าสาร S-allyl cysteine มีผลลดปริมาณของเอนไซม์ alanine transaminase (ALT) และ lactate dehydrogenase (LDH) ที่สูงขึ้นในเลือดได้ ทำให้ตับถูกทำลายน้อยลง นอกจากนี้ยังลดการเกิด lipid peroxidation โดยลดระดับของ malondialdehyde และ hepatic 4-hydroxy-2-nonenal แสดงว่า S-allyl cysteine มีผลปกป้องตับโดยการลดการเ...

134

ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของหงอนไก่
ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของหงอนไก่ เมื่อให้หนูขาว ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย alloxan กินสารสกัดแอลกอฮอล์จากเมล็ดหงอนไก่ ในขนาด 250 มก./กก. นน.ตัว และ 500 มก./กก. นน.ตัว ระดับน้ำตาลในเลือดของหนูลดลง 27.8 % และ 38.8 % ตามลำดับ หลังจากที่ได้รับสารสกัด 6 ชม. และไม่ลดระดับน้ำตาลในเลือดหนูที่ไม่เป็นเบาหวาน เมื่อให้หนูขาวที่เป็นเบาหวานกินสารสกัดแอลกอฮอล์จากเมล็ดหงอนไก่ ขนาด 250 มก./กก. นน.ตัว และ 500 มก./กก. นน.ตัว นาน 2 สัปดาห์ ติดต่อกัน ระดับน้ำตาลในเลือดหนูลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ...

732

ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพซึ่งเป็นสาเหตุของการบูดเน่าในอาหารจากน้ำมันยูคาลิป
ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพซึ่งเป็นสาเหตุของการบูดเน่าในอาหารจากน้ำมันยูคาลิปการทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพของน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปต่อเชื้อแบคทีเรีย เช่น Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, P. fluorescens, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus เชื้อรา เช่น Penicillium digitatum, Aspergillus flavus, A. niger, Mucor spp., Rhizopus nigricans, Fusarium oxysporum และยีสต์ เช่น Candida albicans, Sacchromyces cerevisiae  ด้วยวิธี agar dilution/well diffusion และ disc volatilization พบว่าน้ำมันยูค...

267

สาร
สาร Steroidal saponins จากหญ้าต้อมต๊อก มีการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ของสาร steroidal saponins จากหญ้าต้อมต๊อก ได้แก่ solanigrosides C-H และ degalactotigonin โดยทดสอบกับเซลล์มะเร็ง 4 ชนิด คือ Hep G2, NCI-H480, MCF-7 และ SF-268 พบว่ามีเพียงสาร degalactotigonin ที่มีฤทธิ์ โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 0.25, 4.99, 1.57 และ 3.19 ไมโครโมล ตามลำดับ J Nat prod 2006;69:1158-63 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

549

ฤทธิ์ต้านเอนไซม์เชื้อไวรัส
ฤทธิ์ต้านเอนไซม์เชื้อไวรัส HIV-1 ของสารกลุ่ม triterpenoids จากเห็ดหลินจือดำ (Ganoderma sinense  )สารสกัดใหม่ของสารกลุ่ม triterpenoids จากเห็ดหลินจือดำ (Ganoderma sinense  ) ได้แก่ ganoderic acid, ganoderic acid GS-2, ganoderic acid GS-3, 20(21)-dehydrolucidenic acid N และ 20-dehydroxylucidenic acid A และสารสกัดที่รายงานผลไปแล้ว ได้แก่ ganoderic acid, 20-(21)-dehydrolucidenic acid A, 20-hydroxylucidenic acid N, lucidenic acid D2, ganodermanontriol, ganoderiol F, cerevisterol, 5,6-dih...

1175

ฤทธิ์ต้านเบาหวานของใบยี่โถ
ฤทธิ์ต้านเบาหวานของใบยี่โถการทดสอบฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดจากต้นยี่โถ (Nerium oleander L.) ในหนูแรทที่เป็นเบาหวาน พบว่าเมื่อป้อนสารสกัด hydromethanolicจากใบยี่โถ ขนาด 50 และ 200 มก./กก.น้ำหนักตัว ให้หนูแรท ติดต่อกัน 20 วัน สามารถช่วยลดน้ำตาลในเลือดลง 73.79% เมื่อเทียบกับหนูเบาหวานปกติ และเมื่อทำการทดสอบการตอบสนองของฮอร์โมนอินซูลินต่อระดับน้ำตาลในเลือด (Oral Glucose Tolerance Test)พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากใบยี่โถสามารถลดระดับน้ำตาลลง 65.72% ภายใน 3 ชั่วโมงหลังป้อนกลูโคส นอกจากนี้สารสกั...