Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินของสายน้ำผึ้ง (Lonicera japonica )

การศึกษาแยกสาร sweroside จากต้นสายน้ำผึ้ง และทดสอบในเซลล์ melan-a พบว่า sweroside 300 ไมโครโมล มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเมลานิน โดยไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์ และมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์รวมทั้งโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานิน ได้แก่ tyrosinase, tyrosinase-related protein-1 (TRP-1) และ TRP-2 ผ่านกลไกกระตุ้นกระบวนการ phosphorylation ของ Akt และ ERK โดยขึ้นอยู่กับขนาดของสาร นอกจากนี้จากการทดสอบในปลาม้าลาย (in vivo) พบว่า sweroside มีฤทธิ์ยับยั้งเม็ดสีและเอนไซม์ tyrosinase เช่นเดียวกัน จากผลการทดสอบจึงสรุปได้ว่าสาร sweroside ที่แยกได้จากต้นสายน้ำผึ้ง มีฤทธิ์ช่วยทำให้ผิวขาวขึ้นผ่านการควบคุมการแสดงออกของกระบวนการ phosphorylation ของ mitogen activated protein kinase และเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเมลานิน ทั้งนี้ต้องอาศัยข้อมูลจากการทดสอบเพิ่มเติมต่อไป

Chem Biol Interact 2015;238:33-9

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

783

ผลของสารสกัดจากใบกะเพราต่อภาวะความจำเสื่อมในหนูเม้าส์
ผลของสารสกัดจากใบกะเพราต่อภาวะความจำเสื่อมในหนูเม้าส์การศึกษาผลของสารสกัดน้ำจากใบกะเพราในหนูเม้าส์ โดยการฉีดสารสกัดดังกล่าวเข้าทางช่องท้องของหนูในขนาด 100 และ 300 มก./กก. เป็นเวลา 3 วัน ซึ่งการฉีดสารสกัดจะแบ่งเป็นการฉีดก่อนการฝึกหนูและหลังการฝึกหนูในการทดสอบด้วย Memory model 2 แบบ ซึ่ง Model ที่ 1 จะให้หนูหาของที่คุ้นเคยและของที่ไม่คุ้นเคย ส่วน Model ที่ 2 จะให้หนูเข้าไปใน Elevated plus-maze โดย Model ที่ 2 นี้ จะเหนี่ยวนำให้หนูเกิดภาวะสมองเสื่อมด้วยการฉีดสาร sodium nitrite ขนาด 75 มก./กก. แล้วเ...

685

ผลของปริมาณคาเฟอีนต่อคุณภาพน้ำเชื้อ
ผลของปริมาณคาเฟอีนต่อคุณภาพน้ำเชื้อ (Semen)สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของน้ำเชื้อและปริมาณการบริโภคคาเฟอีนในชายชาวเดนมาร์ค 2554 คน ในปี ค.ศ. 2001-2005 โดยให้อาสาสมัครตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบ และขอเก็บตัวอย่างน้ำเชื้อเพื่อตรวจวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคคาเฟอีนปริมาณขนาดปานกลาง (101-800 มิลลิกรัมต่อวัน) และบริโภคเครื่องดื่มโคล่าไม่เกิน 14 ขวดต่อสัปดาห์ (ขวดขนาด 0.5 ลิตร) เปรียบเทียบกับผู้ที่บริโภคคาเฟอีนปริมาณน้อย (ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต...

709

การศีกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากเกสรบัว
การศีกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากเกสรบัวในการศึกษาพิษเฉียบพลันของสารสกัด 95% เอทานอลจากเกสรบัว โดยป้อนสารสกัดขนาด 5 ก./กก. เพียงครั้งเดียวแก่หนูแรทเพศผู้และเพศเมีย และสังเกตอาการทางคลินิคเป็นเวลา 14 วัน ผลพบว่าสารสกัดไม่ทำให้เกิดพิษหรือทำให้หนูตาย และไม่มีผลต่อน้ำหนักตัวและอวัยวะภายในของหนูทั้งสองเพศ สำหรับการศึกษาพิษกึ่งเรื้อรัง เมื่อป้อนสารสกัด ขนาด 50, 100, และ 200 มก./กก./วัน เป็นเวลานาน 90 วัน พบว่าไม่ทำให้เกิดพิษหรือทำให้หนูตาย และไม่พบความแตกต่างของน้ำหนักตัวระหว่างหนูในกลุ่มควบคุมและหนูท...

946

ผลของสาร
ผลของสาร Penta-O-galloyl-β-D-glucose (PGG) ในการลดการแสดงออกของ L-selectin ที่มีผลต่อการทำงานของนิวโทรฟิล (neutrophils)สาร Penta-O-galloyl-β-D-glucose (PGG) เป็นสารที่พบปริมาณสูงในสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ได้แก่ ส้มผด (Rhus chinensis ) โบตั๋น (Paeonia suffruticosa ) เมเปิ้ลชานตุง (Acer truncatum ) และสมอไทย (Terminalia chebula ) โดยสาเหตุของการอักเสบส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของนิวโทรฟิล ซึ่งเป็นเม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่ ทำลายเชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่าง...

1553

การใช้ผงมะนาวเป็นอาหารเสริมเพื่อบรรเทาอาการของโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ
การใช้ผงมะนาวเป็นอาหารเสริมเพื่อบรรเทาอาการของโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะศึกษาผลของการใช้ผงมะนาว (Citrus aurantifolia) เป็นอาหารเสริมเพื่อช่วยบรรเทาอาการผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะของผู้ป่วยโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ (urolithiasis) จำนวน 74 คน ทั้งเพศชายและหญิง โดยทำการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่ม และปกปิด 2 ทาง (randomized and double-blind clinical trial)แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 (36 คน, อายุเฉลี่ย 46.4±10.5 ปี) ให้รับประทานผงมะนาวเป็นอาหารเสริมวันละ 5 ก. [ประกอบด้วย ซิเตรต/กรดซิตริก...

1597

ฤทธิ์ของสารสกัดเกสรบัวหลวงต่อความจำบกพร่องในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยแอมีลอยด์บีต้า
ฤทธิ์ของสารสกัดเกสรบัวหลวงต่อความจำบกพร่องในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยแอมีลอยด์บีต้าการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัด 95% เอทานอลจากเกสรบัวหลวงในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะความจำบกพร่องด้วยแอมีลอยด์บีต้า (amyloid beta, Aβ) โดยให้สารสกัด ขนาด 250 และ 500 มก./กก. ทางปาก เป็นเวลา 33 วัน เปรียบเทียบผลกับหนูในกลุ่มควบคุม และหนูที่ได้รับวิตามินซี ขนาด 200 มก./กก. ทางปาก ประเมินผลการเคลื่อนไหว และทดสอบความจำแบบรู้จำ (recognition Memory) ด้วยอุปกรณ์ทดสอบ open field และ novel object recognition ผลการศึกษา...

1169

ฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ของผักปลัง
ฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ของผักปลังการทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ของสารสกัดน้ำจากใบของผักปลัง (Basella rubraAPJCP 2016;17:73-80 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

451

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ arginase ของสาร flavonols ในโกโก้ เอนไซม์ arginase เป็นเอนไซม์ที่เปลี่ยน L-arginine เป็น L-ornithine เนื่องจาก L-arginine เป็นสารเริ่มต้นในกระบวนการสร้าง nitric oxide ซึ่งเป็นสารที่มีบทบาทสำคัญในการขยายตัวของหลอดเลือด โดยจะถูกเปลี่ยนให้เป็น L-citrulline และ NO ตามลำดับ โดยเอนไซม์ nitric oxide synthase ซึ่งอยู่ใน endothelial cells ดังนั้นหากมีปริมาณของเอนไซม์ arginase สูง จะมีผลไปแย่งกับเอนไซม์ nitric oxide synthase ในการจับกับ L-arginine ทำให้การสร้าง nitric oxide ลดลง ซึ่ง...

1671

ผลของสารสกัดกระเจี๊ยบแดงที่มีต่อเภสัชพลศาสตร์ของยาแอสไพริน
ผลของสารสกัดกระเจี๊ยบแดงที่มีต่อเภสัชพลศาสตร์ของยาแอสไพรินการศึกษาผลของสารสกัดน้ำจากกระเจี๊ยบแดงที่มีต่อเภสัชพลศาสตร์ (pharmacodynamics) ของยาแอสไพรินในหนูแรท โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มที่ได้รับสารสกัดน้ำจากกระเจี๊ยบแดง ขนาด 12.5, 25 และ 50 มก. /200 ก. นน.ตัว เป็นเวลา 7 วัน จากนั้นจะได้รับยาแอสไพริน ขนาด 2 มก./200 ก. นน.ตัว ร่วมกับสารสกัด ในวันที่ 7 ของการศึกษา เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม, กลุ่มที่ได้รับยาแอสไพริน (2 มก./200 ก. นน.ตัว) และกลุ่มที่ได้รับสารสกัด (50 มก./200 ก. นน.ตัว) เพียงอย่างเดียว ประเ...