Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ประโยชน์ของโกโก้ต่อการเรียนรู้และความดันโลหิตในผู้สูงอายุ

การศึกษาทางคลินิกถึงฤทธิ์ของสาร flavonol ในโกโก้ต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้สูงอายุที่ไม่มีอาการผิดปกติของพฤติกรรมการเรียนรู้และจดจำ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน ให้ดื่มโกโก้ที่มีส่วนประกอบของ flavonol 3 ขนาด คือ 993, 520 และ 48 มก. ดื่มวันละครั้ง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ทำการประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ทั้งก่อนและสิ้นสุดการศึกษา ผลการประเมินโดยใช้แบบทดสอบสภาพจิต mini mental status examination (MMSE) เพื่อประเมินปัญหาในเรื่องความจำเบื้องต้น พบว่าทั้ง 3 กลุ่มไม่แตกต่างกัน โดยมีแนวโน้มเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้และจดจำไปในทางที่ดี การวัดสมาธิโดย trail making test (TMT) พบว่ากลุ่มที่ดื่มโกโก้ที่มีส่วนประกอบของ flavonol ในขนาดสูงและปานกลางส่งผลให้สมาธิดีขึ้น โดยมีระยะเวลาในการทำแบบทดสอบ TMT A และ B น้อยกว่ากลุ่มที่ดื่มโกโก้ที่มี flavonol ขนาดต่ำ การทดสอบความคล่องแคล่วทางภาษาโดย verbal fluency test (VFT) พบว่ากลุ่มที่ดื่มโกโก้ flavonol ขนาดสูงมีคะแนน 7.7±1.1 คำ/60วินาที ซึ่งดีกว่ากลุ่มโกโก้ flavonol ขนาดปานกลาง 3.6±1.2 คำ/60 วินาที และกลุ่มโกโก้ flavonol ขนาดต่ำ 1.3±0.5 คำ/60วินาที อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มโกโก้ flavonol ขนาดสูงและปานกลางมีผลยับยั้งภาวะดื้อต่ออินซูลิน ลดความดันโลหิต และยับยั้ง lipid peroxidation ได้ดีกว่ากลุ่มโกโก้ flavonol ขนาดต่ำ จากผลการทดสอบสาร flavonol ในโกโก้มีแนวโน้มลดกลุ่มอาการผิดปกติในกระบวนการเรียนรู้และจดจำเนื่องจากอายุที่มากขึ้น ผ่านกระบวนการลดภาวะดื้อต่ออินซูลินในร่างกาย นักวิจัยจึงแนะนำว่าการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของสาร flavonol เป็นประจำจะช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และจดจำในผู้สูงอายุได้

Am J Clin Nutr 2015;101(3):538-48

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1202

ฤทธิ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์เพศชาย
ฤทธิ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์เพศชาย ของ thymoquinone จากเทียนดำการศึกษาฤทธิ์ของสาร thymoquinone สารสำคัญที่พบในเมล็ดเทียนดำ (Nigella sativa L.) ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์เพศชายและปรับปรุงคุณภาพอสุจิในหนูที่มีภาวะอ้วนจากการได้รับอาหารไขมันสูง การทดลองแบ่งหนูแรทออกเป็น 4 กลุ่ม คือ หนูปกติ (NC) หนูอ้วน (OC) หนูปกติที่ได้รับ thymoquinone (NT) และหนูอ้วนที่ได้รับ thymoquinone (OT) ในระยะแรกจะทำการป้อนอาหารปกติ หรืออาหารไขมันสูงให้แก่หนูแรทเป็นระยะเวลา 9 สัปดาห์ (63 วัน) และตั้งแต่วันที่...

1561

ฤทธิ์ปกป้องตับจากหัวบัวหิมะ
ฤทธิ์ปกป้องตับจากหัวบัวหิมะการทดสอบฤทธิ์ปกป้องตับของแป้งจากหัวบัวหิมะ (Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H.Rob) (yacon flour; YF) จากการเหนี่ยวนำให้ตับผิดปกติด้วยอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง (มีธาตุเหล็ก 500 มก./อาหาร 1 กก.) ในหนูแรท โดยหนูจะได้รับอาหารที่มี YF เป็นส่วนประกอบ 18% (มี FOS เป็นส่วนประกอบ 3.6%/อาหาร 1 กก.) ทำการทดลองนาน 92 วัน จากผลการทดลองพบว่า YF ไม่มีผลต่อน้ำหนักตัว การกินอาหาร การขับถ่าย และเม็ดเลือดต่างๆ แต่ทำให้อุจจาระมีความชื้นเพิ่มขึ้น การดูดซึม Cu เพิ่มขึ้น ระดับคอเลสเตอรอล ไตรก...

809

ฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งตับของสารสกัด
ฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งตับของสารสกัด solamargine จากหญ้าต้มต๊อกJ Ethnopharmacol 2012; 139: 599-604 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

577

พิษต่อตับของสาร
พิษต่อตับของสาร (-)-epigallocatechin-3-gallate จากใบชาในหนูเม้าส์การศึกษาความเป็นพิษของสาร (-)-epigallocatechin-3-gallate (EGCG) จากใบชา โดยป้อนสาร EGCG ขนาด 50-2,000 มก./กก. ให้หนูเม้าส์อายุ 7-8 สัปดาห์ กินหลังอดอาหารหนูตอนกลางคืนครั้งเดียว หรือป้อนสาร EGCG ให้หนูกินขนาด 750 มก./กก. วันละ 2 ครั้ง นาน 2-7 วัน หลังจากนั้นเจาะเลือดเพื่อดูการทำงานของตับ พบว่าหนูเม้าส์ที่ได้รับสาร EGCG ขนาด 1,500 มก./กก. ครั้งเดียว ระดับเอนไซม์ alanine aminotransferase (ALT) ในเลือดสูงขึ้น 138 เท่า และลดอัตราการอยู...

268

ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทจากภาวะขาดเลือดของดอกคำฝอย
ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทจากภาวะขาดเลือดของดอกคำฝอยสาร Nicotiflorin ซึ่งสกัดได้จากดอกคำฝอยแห้ง ขนาด 2.5, 5 และ 10 มก./กก. เมื่อนำมาฉีดเข้าเส้นเลือดดำที่หางหนูขาวทันทีที่ถูกทำให้เกิดภาวะขาดเลือด พบว่าสามารถลดปริมาณเนื้อสมองตาย และความผิดปกติของระบบประสาทได้ เมื่อทดสอบในหลอดทดลองโดยการใส่สาร nicotiflorin ความเข้มข้น 25, 50 และ 100 มคก./มล. ลงในเซลล์ประสาทที่ถูกทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนนาน 2 ชม. ตามด้วยการให้ออกซิเจนอีก 24 ชม. พบว่า nicotiflorin ช่วยลดการตายของเซลล์ และลดการทำลายเซลล์ โดยพบว่า ...

675

ผลของสารในกลุ่มแอนโทไซยานิน
ผลของสารในกลุ่มแอนโทไซยานิน (Anthocyanins) จากมันฝรั่งหวานต่อระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดหนูขาวที่เป็นเบาหวานYingyang Xuebaoling 2010;32(1):88-90 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1329

ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดจากใบมะรุม
ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดจากใบมะรุมการศึกษาฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดเอทานอลจากใบมะรุม (Moringa oleifera Lam) ที่ประกอบด้วยสารฟลาโวนอยด์ 31.90 มก./มล. โพลีฟีนอล 53.03 มก./มล. ไลโคปีน 0.042 มก./มล. และเบต้าแคโรทีน 0.170 มก./มล. และสารสกัดนี้ที่ความเข้มข้น 1 มก./มล. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระชนิด 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl, hydrogen peroxide และ hydroxyl เทียบเท่ากับ 92.40, 99.25 และ 83.57 TE/ไมโครโมลาห์ ตามลำดับ เมื่อป้อนสารสกัดจากใบมะรุมขนาด 150 มก./กก. น้ำหนักตัว ให้แก่หนูเม้าส์ที่เป็นเบาหวาน ติดต่...

702

ฤทธิ์ทำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งของสาร
ฤทธิ์ทำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งของสาร ganoderic acid จากเห็ดหลินจือสาร ganoderic acid จากเห็ดหลินจือในรูปของไอโซเมอร์ ได้แก่ ganoderic acid Mf (GA-Mf) และ ganoderic acid S (GA-S) มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์หลายชนิดทั้งเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็ง ได้แก่ normal liver cell line LO2, human dermal fibroblast HF, เซลล์มะเร็งปอด 95-D, เซลล์มะเร็งรังไข่ HO-8910PM, เซลล์มะเร็งตับอ่อน SW1990 และ เซลล์มะเร็ง HeLa โดย GA-Mf จะมีการคัดเลือก (selectivity) ระหว่างเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็งได้ดีกว่า ขณะที่...

1291

คุณค่าทางอาหารของปลีกล้วยต่อการยับยั้งภาวะน้ำตาลในเลือดสูงและการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
คุณค่าทางอาหารของปลีกล้วยต่อการยับยั้งภาวะน้ำตาลในเลือดสูงและการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจการศึกษาคุณค่าทางอาหารของปลีกล้วยและกลไกต่างๆ ในการยับยั้งเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่าปลีกล้วย (Musa paradisiaca) อุดมไปด้วยใยอาหารชนิดละลายน้ำร้อยละ 12.45 และใยอาหารชนิดไม่ละลายน้ำร้อยละ 53.31 ตามลำดับ ซึ่งใยอาหารชนิดละลายน้ำได้สามารถดูดซับกลูโคสและคอเลสเตอรอลไว้กับตัว สารสกัดเอธิลอะซิเตทและเมทานอลของปลีกล้วยประกอบด้วยสารกลุ่มโพลีฟีนอล สารสกัดเมทานอลยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ จากการทดสอบ ABTS Assay แสดงค่า IC50 เท่าก...