Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ยับยั้งความเสียหายของระบบรักษาสมดุลการทรงตัวในหูและการสูญเสียการได้ยินของโสมแดงเกาหลี

ศึกษาฤทธิ์ยับยั้งความเสียหายของระบบรักษาสมดุลการทรงตัวในหู (vestibular) และการสูญเสียการได้ยินของโสมแดง (Korean Red Ginseng, Panax ginseng ) ด้วยการป้อนผงสารสกัดโสมแดงซึ่งมีสารสำคัญ ginsenosides อยู่ 100% ให้กับหนูเม้าส์อายุ 3 เดือน โดยผสมลงในน้ำดื่มขนาดวันละ 150 และ 500 มก./กก. น้ำหนักตัว (ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์) นาน 9 เดือน หรือเมื่อหนูมีอายุครบ 12 เดือน พบว่า จากการทดสอบการทรงตัวของหนูด้วยวิธี tail-hanging และ swimming test หนูเม้าส์กลุ่มที่ได้รับสารสกัดโสมแดงขนาด 150 มก./กก. น้ำหนักตัว ให้ผลการทดสอบดีกว่าหนูกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ และในการทดสอบการการได้ยินพบว่า หนูในกลุ่มควบคุมที่อายุ 6 และ 9 เดือน จะเกิดการสูญเสียการได้ยินที่ช่วงความถี่ของเสียง 32 (ระดับความดังที่ได้ยินเท่ากับ 38.8 ± 5.6 เดซิเบล) และ 19 (ระดับความดังที่ได้ยินเท่ากับ 45.0 ± 6.6 เดซิเบล) กิโลเฮิรตซ์ ตามลำดับ ในขณะที่หนูกลุ่มที่ได้รับสารสกัดโสมแดงขนาด 150 มก./กก. น้ำหนักตัว มีระดับความดังที่ได้ยินที่ช่วงความถี่เดียวกันต่ำกว่าคือ เท่ากับ 32.1 ±5.7 เดซิเบล (32 กิโลเฮิรตซ์) และ 37.5 ±7.8 เดซิเบล (19 กิโลเฮิรตซ์) ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การให้สารสกัดโสมแดงขนาด 150 มก./กก. น้ำหนักตัว นอกจากจะสามารถยับยั้งความเสียหายของระบบรักษาสมดุลการทรงตัวในหูได้แล้ว ยังสามารถยับยั้งการสูญเสียการได้ยินที่มีสาเหตุมาจากการที่มีอายุมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ผลการทดลองในหนูกลุ่มที่ได้รับสารสกัดโสมแดง 500 มก./กก. น้ำหนักตัว กลับพบว่าไม่มีฤทธิ์ดังกล่าว ทั้งยังมีผลให้หนูเม้าส์มีพฤติกรรมดุร้ายเพิ่มขึ้นด้วย

Exp Gerontol 2014; 57: 224-32

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1619

ฤทธิ์ต้านการอักเสบและปรับสมดุลแบคทีเรียในลำไส้ของสารโพลีแซคคาไรด์จากกระเทียม
ฤทธิ์ต้านการอักเสบและปรับสมดุลแบคทีเรียในลำไส้ของสารโพลีแซคคาไรด์จากกระเทียมการศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบและช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียในลำไส้ของสารโพลีแซคคาไรด์ชนิดละลายน้ำ (water-soluble garlic polysaccharide; WSGP) ที่แยกได้จากกระเทียม (Allium sativum L.) ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะลำไส้ใหญ่อักเสบ (colitis) ด้วยสาร dextran sodium sulfate (DSS) โดยแบ่งหนูเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 8 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นหนูปกติได้รับน้ำเปล่า, กลุ่มที่ 2 ได้รับ DSS, กลุ่มที่ 3 ได้รับ WSGP 200 มก./กก./วัน, กลุ่มที่ 4 ...

1309

ผลต่อระดับไขมันในเลือดและน้ำหนักตัวของสารสกัดหญ้าหนวดแมว
ผลต่อระดับไขมันในเลือดและน้ำหนักตัวของสารสกัดหญ้าหนวดแมวการทดสอบในหนูเม้าส์ที่มีภาวะอ้วนจากการได้รับอาหารไขมันสูง โดยป้อนสารสกัดเอทานอลจากหญ้าหนวดแมว (Orthosiphon stamineus Benth.) ขนาด 200 และ 400 มก./กก.น้ำหนักตัว หรือสาร rosmarinic acid สารสำคัญที่พบในหญ้าหนวดแมว ขนาด 10 มก./กก. ติดต่อกันเป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าสารสกัดเอทานอลจากหญ้าหนวดแมวทั้งสองขนาดมีผลลดน้ำหนักของสัตว์ทดลองอย่างมีนัยสำคัญ โดยไม่มีผลต่อปริมาณการกินอาหาร แต่กลุ่มที่ได้รับ rosmarinic acid มีน้ำหนักตัวลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรี...

1640

ฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีของตำรับยาเบญจอำมฤต
ฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีของตำรับยาเบญจอำมฤตการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี (cholangiocarcinoma) ของตำรับยาเบญจอำมฤต ตำรับยาแผนโบราณของไทยซึ่งประกอบด้วยมหาหิงคุ์ ยาดำ รงทอง รากตองแตก และดีเกลือ เป็นตัวยาหลัก การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการทดสอบในหลอดทดลอง ด้วยการบ่มสารสกัด 95% เอทานอลของตำรับยาเบญจอำมฤตกับเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี 4 ชนิด ได้แก่ KKU-213, KKU-100, KKU-055 และ HuCCA-1 พบว่าสารสกัดแสดงฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ตามขนาดของสารสกัดที่ได้รับ โดยเฉพาะเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีที่มีคุณส...

65

ฤทธิ์ต้านการอักเสบและลดไข้จากลูกซัด
ฤทธิ์ต้านการอักเสบและลดไข้จากลูกซัด จากการทดลองในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการบวมที่อุ้งเท้าหลังด้วย formalin และให้สารสกัดใบของต้นลูกซัด (Trigonella foenum - graecum Linn. ) เปรียบเทียบกับ sodium salicylate ( SS ) พบว่าสารสกัด 1000 mg/kg ได้ผลเทียบเท่ากับ SS 300 mg/kg และสารสกัดในขนาด 2000 mg/kg จะออกฤทธิ์ได้แรงกว่า เมื่อทดลองในระยะยาว ( chronic administration ) พบว่าสารสกัดลูกซัดจะให้ผลดีกว่า SS เมื่อทดลองในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็...

62

ฤทธิ์ต้านการอักเสบของมะกล่ำตาหนู
ฤทธิ์ต้านการอักเสบของมะกล่ำตาหนู จากการทดลองในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบที่บริเวณหูด้วย croton oil พบว่าสาร triterpenoid saponin 2 ชนิด ซึ่งแยกได้จากส่วนเหนือดินของมะกล่ำตาหนู ( Abrus precatorius Linn. ) แสดงฤทธิ์ต้านการอักเสบ และอนุพันธ์อะซิเตตของสารทั้ง 2 ชนิดออกฤทธิ์ได้แรงกว่าPhytomedicine 2001 ; 8(1) : 24-27 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะ...

1145

ฤทธิ์ต้านเบาหวานของสายน้ำผึ้ง
ฤทธิ์ต้านเบาหวานของสายน้ำผึ้งการศึกษาฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสายน้ำผึ้ง (Lonicera japonica Thunb.) ในหนูแรทที่ป้อนอาหารที่มีไขมันสูงและฉีดสาร streptozotocin เพื่อเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวาน จากนั้นป้อนสารสกัด 70% เอทานอลจากต้นสายน้ำผึ้ง ขนาด 100 มก./กก.น้ำหนักตัว เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าสารสกัดจากต้นสายน้ำผึ้งช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด และปรับปรุงภาวะดื้ออินซูลินในหนูที่เป็นเบาหวาน นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มน้ำหนักตัว และความอยากอาหารที่ลดลงจากการเกิดเบาหวานให้กลับสู่ค่าปกติ และยังช่วยป้องกันความเสียหายต่อ...

1101

การรับประทานน้ำบีทรูทมีผลลดความดันโลหิตขณะบีบตัวในผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักเกิน
การรับประทานน้ำบีทรูทมีผลลดความดันโลหิตขณะบีบตัวในผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักเกินNutrition Research 2014;34:868-75 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

459

ผลของชาเขียวต่อสารอนุมูลอิสระในผู้ชายออกกำลังกายแบบ
ผลของชาเขียวต่อสารอนุมูลอิสระในผู้ชายออกกำลังกายแบบ weight-trainedการศึกษาผลของชาเขียวในอาสาสมัครเพศชายอายุระหว่าง 19-30 ปี จำนวน 14 คน ซึ่งออกกำลังกายแบบ weight-training อาสาสมัครทั้งหมดเคยผ่านการเข้าร่วมโปรแกรมการออกกำลังกายมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และเคยใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย bench press โดยแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มควบคุม ให้ดื่มน้ำปริมาณ 200 มล./ครั้ง, 3 ครั้ง/วัน (เช้า-กลางวัน-เย็น) เป็นเวลา 7 วัน กลุ่มทดลองให้ดื่มน้ำชาเขียวซึ่งเตรียมจากใบชาแห้งขนาด 10 มก. ชงกับน้ำร้อน (อุณหภูมิประม...

268

ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทจากภาวะขาดเลือดของดอกคำฝอย
ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทจากภาวะขาดเลือดของดอกคำฝอยสาร Nicotiflorin ซึ่งสกัดได้จากดอกคำฝอยแห้ง ขนาด 2.5, 5 และ 10 มก./กก. เมื่อนำมาฉีดเข้าเส้นเลือดดำที่หางหนูขาวทันทีที่ถูกทำให้เกิดภาวะขาดเลือด พบว่าสามารถลดปริมาณเนื้อสมองตาย และความผิดปกติของระบบประสาทได้ เมื่อทดสอบในหลอดทดลองโดยการใส่สาร nicotiflorin ความเข้มข้น 25, 50 และ 100 มคก./มล. ลงในเซลล์ประสาทที่ถูกทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนนาน 2 ชม. ตามด้วยการให้ออกซิเจนอีก 24 ชม. พบว่า nicotiflorin ช่วยลดการตายของเซลล์ และลดการทำลายเซลล์ โดยพบว่า ...