Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ระงับอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังของลูกใต้ใบ

ศึกษาฤทธิ์ระงับอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังของลูกใต้ใบ (Phyllanthus amarus ) โดยทดลองฉีด carrageenan เข้าบริเวณกล้ามเนื้อน่องของหนูแรทเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบและบวมของกล้ามเนื้อแบบเรื้อรัง จากนั้น 2 สัปดาห์ ทำการฉีดสารสกัดชนิดต่างๆ จากลูกใต้ใบซึ่งอุดมไปด้วยสารสำคัญกลุ่ม lignin และ tannin ได้แก่ สารสักดน้ำจากลำต้น, สารสกัดเมทานอลจากใบ (ประกอบด้วยสารสำคัญ phyllanthi และ hypophyllanthin มากกว่า 25%) และสารสกัดน้ำ-เมทานอลจากใบ (ประกอบด้วยสารสำคัญ corilagin มากกว่า 5%) ขนาด 100, 200 และ 400 มก./กก. น้ำหนักตัวเข้าทางช่องท้องของหนู (วันละ 2 ครั้ง ทุก 12 ชั่วโมง) นาน 7 วัน ผลจากการทดสอบพฤติกรรมการตอบสนองต่อความเจ็บปวดกล้ามเนื้อของหนูแรทพบว่า สารสกัดลูกใต้ใบทุกชนิดและทุกขนาดมีฤทธิ์ยับยั้งอาการปวดกล้ามเนื้อได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยสารสกัดลูกใต้ใบขนาด 200 และ 400 มก./กก. ให้ผลใกล้เคียงกับยาแก้ปวด aceclofenac นอกจากนี้ ยังพบว่าสารสกัดลูกใต้ใบมีผลยับยั้งฮอร์โมน prostaglandin E-2 ในกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดถึงการอักเสบและอาการปวดได้อีกด้วย ผลจากการทดลองแสดงให้เห็นว่าต้นลูกใต้ใบมีฤทธิ์ระงับอาการปวดกล้ามเนื้อแบบเรื้อรังได้

Phytother Res 2015; 29(8): 1202-10

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

948

ฤทธิ์คุมกำเนิดของสารสกัดน้ำ-แอลกอฮอล์ใบจำปา
ฤทธิ์คุมกำเนิดของสารสกัดน้ำ-แอลกอฮอล์ใบจำปาศึกษาฤทธิ์คุมกำเนิดของสารสกัดน้ำ-แอลกอฮอล์จากใบจำปา (hydroalcoholic leaves extract of ) โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการศึกษาฤทธิ์ต้านการฝังตัวของตัวอ่อนในมดลูก โดยทดลองป้อนสารสกัดน้ำ-แอลกอฮอล์ใบจำปาขนาดวันละ 100 และ 200 มก./กก. นาน 7 วัน ให้แก่หนูแรทเพศเมียที่ผ่านการเข้าคู่ผสมพันธุ์กับตัวผู้ไม่เกินหนึ่งวันเมื่อเลี้ยงครบ 10 วัน ทำการผ่าตัดเพื่อตรวจการฝังตัวของตัวอ่อนในมดลูก การศึกษาส่วนที่สอง เป็นการทดสอบฤทธิ์การเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจน โดยทดลอง...

651

ฤทธิ์ต้านความเป็นพิษต่อยีนของสารสกัดน้ำจากผักชี
ฤทธิ์ต้านความเป็นพิษต่อยีนของสารสกัดน้ำจากผักชีการศึกษาฤทธิ์ต้านความเป็นพิษต่อยีนของสารสกัดน้ำจากใบผักชีในปลา Channa punctatus  ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสาร metronidazole ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายของดีเอ็นเอ โดยทําใหเกิดการแตกสลายของดีเอ็นเอสายเดี่ยว (single strand break) เกิดการเปลี่ยนแปลงของเบส การเชื่อมตอกันระหวางโมเลกุลดีเอ็นเอ (DNA-DNA) และการเชื่อมตอกันระหวางดีเอ็นเอกับโปรตีน (DNA-protein cross-links) ซึ่งจะนำไปสู่การตายของเซลล์ เมื่อฉีดสารสกัดขนาด 300...

1457

ฤทธิ์ของสารสกัดรากสามสิบต่อระดับไขมันในซีรัม
ฤทธิ์ของสารสกัดรากสามสิบต่อระดับไขมันในซีรัม การเกิด lipid peroxidation และการสร้างเอนไซม์ superoxide dismutase ในหนูที่ถูกตัดรังไข่การศึกษาในหนูแรทที่ถูกตัดรังไข่ (Ovariectomized rat) โดยให้สารสกัดน้ำ หรือสารสกัดเอทานอลจากรากของต้นรากสามสิบ (Asparagus racemosus) ในขนาด 500 มก./กก. เป็นเวลานาน 5 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับหนูที่ได้รับสาร 17α-ethynylestradiol ขนาด 0.1 มก./กก. และหนูกลุ่มควบคุม พบว่าระดับของคอเลสเตอรอลรวมและระดับไขมันชนิด LDL ในซีรัมในทุกกลุ่มไม่แตกต่างกัน หนูที่ได้รับสารสกัดเอทา-...

891

สาบเสือช่วยลดน้ำตาลในเลือดและชะลอการเกิดต้อกระจกในหนูที่เป็นเบาหวาน
สาบเสือช่วยลดน้ำตาลในเลือดและชะลอการเกิดต้อกระจกในหนูที่เป็นเบาหวานการศึกษาในหนูแรทที่ถูกกระตุ้นให้เป็นเบาหวานด้วย streptozotocin พบว่าเมื่อป้อนสารสกัดเอทานอลจากใบสาบเสือ ขนาด 200 และ 400 มก./กก. วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 8 สัปดาห์ ช่วยลดน้ำตาลและระดับไขมันในเลือด ปรับปรุงภาวะการทนต่อกลูโคส (glucose tolerance) และภาวะการตอบสนองต่ออินซูลิน (insulin tolerance) เพิ่มการสะสมไกลโคเจนและการนำกลูโคสเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อ เพิ่มปริมาณอินซูลินและระดับคอเลสเตอรอล ชนิด HDL รวมทั้งยังช่วยลดภาวะ oxidative stre...

639

สารซาโปนินจากชั่งชิกสามารถลดการสะสมของไขมันที่ผนังหลอดโลหิตแดงในกระต่ายที่เหนี่ยวนำด้วยยา
สารซาโปนินจากชั่งชิกสามารถลดการสะสมของไขมันที่ผนังหลอดโลหิตแดงในกระต่ายที่เหนี่ยวนำด้วยยา zymosanการศึกษาในกระต่าย 40 ตัว แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 10 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมปกติที่ให้กินอาหารปกติและฉีดสารพาราฟินขนาด 2 มล./กก. เข้าทางช่องท้องทุกๆ 2 วัน กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ให้กินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงและฉีดสารพาราฟินขนาด 2 มล./กก. เข้าทางช่องท้องทุกๆ 2 วัน กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ให้กินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงและฉีดยา zymosan (ยาที่ทำให้เกิดการอักเสบ) ขนาด 10 มก./กก. เข้าทางช่องท้องทุ...

1265

ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งตับของสารไดออสซิน
ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งตับของสารไดออสซินสารไดออสซิน (Dioscin) เป็นสานในกลุ่มสเตียรอยด์ ซาโปนิน ที่พบได้ในพืชหลายชนิดโดยเฉพาะในพืชสกุลเดียวกับกลอย การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งตับ (hepatocellular carcinoma) ในหลอดทดลองพบว่า สารไดออสซินสามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวนของ เซลล์มะเร็งตับชนิด Bel-7402 และ HepG2 ได้ โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้ และเมื่อศึกษากลไกการออกฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งตับชนิด Bel-7402 ก็พบว่าสารไดออสซินทำให้เซลล์เกิดการตายแบบอะพอพโตซิส (apoptosis) ...

603

สารเคมีกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของชา
สารเคมีกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของชาสารสำคัญที่อยู่ในชาเป็นสารในกลุ่ม polyphenols เช่น gallic acid,catechin และสารอนุพันธ์ เช่น theogallin, gallocatechin, epicatechin, epigallocatechin, epicatechin gallate และepigallocatechin gallate (EGCG), theaflavine, theaflavine acid and thearubigene นอกจากนี้ยังมีสารในกลุ่ม flavonoids เช่น quercetin, kaempferol และ myrecetin มีการศึกษาในสัตว์ทดลองและในเซลล์เป็นจำนวนมากที่ยืนยันว่าชามีฤทธิ์ป้องกันการเกิดมะเร็ง ทั้งมะเร็งลำไส้ ปอด หลอดอาหาร ม้าม ตับ และเต้านม โด...

90

สารสกัดชาเขียวและน้ำองุ่นแดงมีผลยับยั้งเอนไซม์ฟีนอล
สารสกัดชาเขียวและน้ำองุ่นแดงมีผลยับยั้งเอนไซม์ฟีนอล ซัลโฟทรานสเฟอเรส สารสกัดอะมีนบางชนิด (amines) เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปสารก่อมะเร็งโดยเอนไซม์ฟีนอล ซัลโฟทรานสเฟอรเรส (phenol sulfotransferase, P-ST) จากการศึกษาในหลอดทดลอง (in vitro) พบว่าสารสกัดจากชาเขียวและน้ำองุ่นแดงให้ผลยับยั้งเอนไซม์ P-ST ที่เตรียมจากลำไส้หนู และเอนไซม์ P-ST ที่เตรียมจากเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่เพาะเลี้ยง (human colon carcinoma, Caco-2) สารกลุ่มคาเทชินส์ (catechins) เช่น (-)-...

572

ฤทธิ์ต้านมะเร็งและลดการอักเสบของสารสำคัญในขิง
ฤทธิ์ต้านมะเร็งและลดการอักเสบของสารสำคัญในขิงสารสำคัญที่พบในขิง ได้แก่ [6]-, [8]-, [10]-gingerol, [6]-, [8]-, [10]-shogaol, [6]-paradol และ [1]-dehydrogingerdione มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งปอด H-1299 และเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ HCT-116 ได้ ซึ่งสารในกลุ่ม shogaol จะมีฤทธิ์ดีกว่าในกลุ่ม gingerol โดยเมื่อเปรียบเทียบค่า IC50 ของ [6]-shogaol กับ [6]-gingerol จะมีค่า 8 และ 150 ไมโครโมล ตามลำดับ สำหรับการทดลองในเซลล์ murine macrophage RAW264.7 ที่ถูกกระตุ้นด้วย lipopolysaccharide พบว่าสาร...