Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ป้องกันตับเป็นพิษแบบเฉียบพลันของสาร theanine จากชาเขียว

ทดลองฉีดสาร theanine จากชาเขียวขนาดวันละ 2.5 - 10 มก./กก. ของน้ำหนักตัว เข้าทางช่องท้องของหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้ตับเกิดความเสียหายด้วยการฉีดสาร doxorubicin ขนาด 20 มก./กก. ของน้ำหนักตัว นาน 4 วัน พบว่า การฉีดสาร theanine ที่ขนาด 10 มก./กก. ของน้ำหนักตัว มีผลยับยั้งการเกิดความเสียหายของเซลล์ตับของหนูเม้าส์เมื่อตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางจุลกายวิภาคศาสตร์ นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือดยังพบว่ามีผลยับยั้งเอนไซม์ aspartate aminotranferase (AST) และ alanine aminotransferase (ALT) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตับ และยับยั้งการแสดงออกของโปรตีนที่บ่งชี้ถึงภาวะการตายของเซลล์ได้แก่ Bax, Fas และ caspase-3 อีกด้วย จากผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสาร theanine จากชาเขียวมีฤทธิ์ปกป้องตับจากการถูกทำลายโดยการเหนี่ยวนำด้วยยา doxorubicin ได้

Food Chem Toxicol 2015; 78: 147-52.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1566

การศึกษาทางคลินิกผลของโทนเนอร์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบฝรั่งต่อการยับยั้งน้ำมันจากต่อมไขมัน
การศึกษาทางคลินิกผลของโทนเนอร์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบฝรั่งต่อการยับยั้งน้ำมันจากต่อมไขมันการศึกษาผลของโทนเนอร์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบฝรั่ง (Pisidium guajava L.; guava) ต่อการยับยั้งน้ำมันจากต่อมไขมันบนใบหน้า (anti sebum) โดยคัดเลือกสูตรโทนเนอร์พื้นฐานที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการประเมินความชอบ (preference test) ด้วยค่าความพึงพอใจ 83.20 ± 1.85% มาพัฒนาเป็นตำรับโทนเนอร์ที่มีส่วนผสมสารสกัดใบฝรั่ง 3% 4.5% และ 6% พบว่าผลิตภัณฑ์มีความคงตัวดีและไม่ก่ออาการระคายเคืองในอาสาสมัคร และการศึกษาทาง...

794

มันฝรั่งทอดมีพิษต่อสมอง
มันฝรั่งทอดมีพิษต่อสมองการศึกษาความเป็นพิษต่อสมองของมันฝรั่งทอดในลูกหนู โดยแบ่งหนูแรทที่ท้องเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม จะได้รับอาหารปกติ กลุ่ม acrylamide (ACR) จะได้รับอาหารปกติและการป้อน ACR 30 มก./กก. น้ำหนักตัว และกลุ่มมันฝรั่งทอด จะได้รับอาหารปกติที่ผสมมันฝรั่งทอด 30% โดย ACR และมันฝรั่งทอดจะได้รับตั้งแต่วันที่ 6 ของครรภ์ไปจนคลอด และหลังคลอด 4 สัปดาห์ ลูกหนูที่ได้รับ ACR หรือมันฝรั่งทอด จะมีขนาดตัวและสมองเล็กลง และน้ำหนักตัวน้อยกว่าลูกหนูที่เกิดดจากแม่ที่ได้รับอาหารปกติ และลูกหนูที่ได้รับ ...

224

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ Piperine สาร piperine ที่พบในพริกขี้หนู มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในหนูตะเภาที่เป็นมะเร็งปอด สาร piperine ขนาด 50 มก./กก. เมื่อให้หนูกินพร้อมกับสารก่อมะเร็ง Benzo(a)pyrene หรือให้กินหลังจากได้รับสารก่อมะเร็ง พบว่าสามารถลดการเกิดออกซิเดชันของไขมันในไมโตคอนเดรีย และเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ superoxide dismutase, catalase, glutathione, reduced glutathione วิตามินซี และวิตามินอี ในไมโตคอนเดรียของปอดและตับ จึงเป็นไปได้ว่า piperine อาจช่วยป้องกันการเกิดมะเร็ง (Phytomedicine 2004;11:8...

581

ฤทธิ์ต้านการอักเสบ
ฤทธิ์ต้านการอักเสบ บรรเทาปวด และผลต่อระบบประสาทจากเหง้าของข่าเล็กสารสกัด 80% เอทานอลของเหง้าข่าเล็ก (Alpinia officinarum  ) เมื่อนำมาทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังในหนูแรท โดยในกลุ่มที่ทดสอบการอักเสบแบบเฉียบพลัน หนูแรทจะถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วยการฉีดสาร carrageenan เข้าใต้ผิวหนังบริเวณอุ้งเท้าด้านหลัง ในขณะที่หนูกลุ่มที่ทดสอบการอักเสบแบบเรื้อรัง หนูแรทจะถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วยการฉีด complete Freund's adjuvant (CFA) เข้าใต้ผิวหนังบริเวณอุ้งเท้าด้านหลัง จาก...

1504

รายงานอันตรกิริยาระหว่างเกรปฟรุตกับยากดภูมิคุ้มกัน
รายงานอันตรกิริยาระหว่างเกรปฟรุตกับยากดภูมิคุ้มกัน tacrolimusรายงานผู้ป่วยหญิงอายุ 61 ปี น้ำหนัก 62 กก. ผ่านการผ่าตัดปลูกถ่ายไต (renal transplantation) ในปี 2003 และในช่วงเดือนมิถุนายน ปี 2017 พบว่าผู้ป่วยเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดแดงขนาดเล็กและหลอดเลือดฝอย (thrombotic microangiopathy; TMA) และได้รับการรักษาด้วยยากดภูมิคุ้มกัน tacrolimus ในช่วงแรกพบว่าสามารถควบคุมความเข้มข้นของยาในเลือดได้ดี แต่ในวันที่ 9 ของการรักษาพบว่าระดับความเข้มข้นของยา tacrolimus เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2 เท่า ทั้งๆ ที่ไม่ได้เปล...

558

โพลีแซกคาไรด์จากตังกุย
โพลีแซกคาไรด์จากตังกุย (Angelica sinensis) และการออกกำลังกายแบบไทชิ ช่วยลดอนุมูลอิสระในร่างกายโพลีแซกคาไรด์ในตังกุยประกอบไปด้วยโมโนแซกคาไรด์ 8 ชนิด ได้แก่ mannose, rhamnose, glucuronic acid, galacturonic acid, glucose, galactose, arabinose และ fucose ในอัตราส่วน 1.2:4.5:1:10.5:17.8:37.5:8.7:4.9 (โมลาร์) และเมื่อทำการทดลองให้อาสาสมัครหญิงวัยกลางคนจำนวน 90 คน อายุ ≥ 55 ปี ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน กลุ่มแรกเป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มที่สองให้รับประทานโพลีแซกคาไรด์จากตังกุย ขนาด 125 มิลลิกรัม/น้ำห...

554

ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดจากรากโสม
ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดจากรากโสมเมื่อฉีดสารสกัด malonyl-ginsenosides จากรากโสม ขนาด 30, 60 และ 120 มก./กก. และสารที่แยกได้จาก malonyl-ginsenosides 3 ชนิด ได้แก่ panaxadiols, malonic acid และสารผสมระหว่าง panaxadiols และ malonic acid ขนาด 120, 4.5 และ 120 มก./กก. ตามลำดับ เข้าทางหลอดเลือดดำของหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยสาร streptozotocin เป็นเวลา 4 วัน เมื่อทดสอบด้วยวิธีการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารตลอดคืน (fasting blood glucose) และความทนน้ำตาลกลูโคส (glucose tolera...

1534

ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารแอนโทไซยานินจากมันม่วง
ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารแอนโทไซยานินจากมันม่วงสารแอนโทไซยานินที่มีอยู่อย่างมากมายในหัวมันม่วง (purple sweet potato) สามารถจับกับโปรตีนในผลิตภัณฑ์อาหารด้วยพันธะ non-covalent หรือพันธะ covalent เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนได้ ซึ่งการจับกันนี้ สามารถเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต การขนส่ง และการเก็บรักษา การทดสอบฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารแอนโทไซยานินจากมันม่วงที่จับกับโปรตีน (protein-bound anthocyanin compounds of purple sweet potato (p-BAC-PSP, มีสารแอนโทไซยานิน 16.46 ± 3.36 มก.C3G/ก. และมีโปร...

119

การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของสารสกัดฝักคูน
การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของสารสกัดฝักคูน การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดฝักคูนซึ่งได้จากวิธีชงในหนูถีบจักรพบว่า ขนาดที่ให้ผลในการเป็นยาระบายคือ 100-500 มก./กก./ครั้ง การทดสอบยังพบว่ามีผลต้าน การหดตัวของลำไส้หนูตะเภาที่ตัดแยกจากลำตัวซึ่งเหนี่ยวนำด้วยเฟนโตลามีน (phentolamine) ความเข้มข้น 10-8M การทดสอบความเป็นพิษพบว่า เมื่อฉีดสารสกัดเข้าหลอดเลือดหนูถีบจักร ขนาดที่ทำให้สัตว์ทดลองตายครึ่งหนึ่งคือ 6.6 ก./กก. เมื่อตรวจสอบชิ้นเนื้อของตับ ไตและลูกอัณฑะ ไม่พบความผิดปกติ แ...