Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของกระท่อมต่อตัวรับ Pregnane X

การทดสอบผลของสารสกัดเมทานอล ส่วนสกัดที่อุดมไปด้วยสารแอลคาลอยด์ และสารแอลคาลอยด์ 6 ชนิดที่แยกได้จากใบกระท่อม (Mitragyna speciosa ) ต่อตัวรับ Pregnane X (Pregnane X receptor; PXR) ซึ่งตัวรับดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับเอนไซม์ที่ใช้ในการเกิดเมแทบอลิซึมของยาและการขนส่งยาไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย ใน hPXR transfected HepG2 cell line พบว่าทั้งสารสกัดเมทานอล ส่วนสกัดที่อุดมไปด้วยสารแอลคาลอยด์ และสารแอลคาลอยด์ทั้ง 6 ชนิด มีฤทธิ์กระตุ้น PXR เมื่อทำการเปรียบเทียบกับยามาตรฐาน rifampicin (PXR agonist) นอกจากนี้พบว่า สารสกัดเมทานอล ส่วนสกัดที่อุดมไปด้วยสารแอลคาลอยด์ และสารแอลคาลอยด์ 4 ชนิด ทำให้การแสดงออกของ P-gp และ CYP1A2 เพิ่มขึ้น ในขณะที่ส่วนสกัดที่อุดมไปด้วยสารแอลคาลอยด์ และสารแอลคาลอยด์ 3 ชนิด ทำให้การแสดงออกของ CYP3A4 เพิ่มขึ้น จากผลการทดลองดังกล่าวทำให้สามารถสรุปได้ว่าการรับประทานใบกระท่อมเป็นประจำ อาจทำให้เกิดอันตรกิริยาระหว่างยา (drug interactions) ส่งผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics) และเภสัชพลศาสตร์ (Pharmacodynamics) ของยาได้

Planta Med 2015;81

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

999

การศึกษาความปลอดภัยของสารสกัดจากใบแปะก๊วยต่อทารกในครรภ์
การศึกษาความปลอดภัยของสารสกัดจากใบแปะก๊วยต่อทารกในครรภ์การศึกษาความปลอดภัยของสารสกัดมาตรฐานของใบแปะก๊วย EGb761® ต่อการพัฒนาของตัวอ่อนในครรภ์ของหนูเม้าส์ โดยป้อนสารสกัดมาตรฐานของใบแปะก๊วย EGb761® ขนาด 100, 350 และ 1,225 มก./กก./วัน ให้แก่หนูเม้าส์ในช่วงวันที่ 6 - 15 ของการตั้งครรภ์ซึ่งเป็นช่วงสำคัญที่ตัวอ่อนกำลังพัฒนาอวัยวะของร่างกาย ผลการศึกษาไม่พบความเป็นพิษต่อตัวอ่อน ทั้งความผิดปกติภายนอกและจากการผ่าพิสูจน์ โครงสร้างกระดูก และเนื้อเยื่อ สารสกัดจากใบแปะก๊วยไม่มีผลเพิ่มการเกิดทารกวิรูป ค...

1458

ฤทธิ์ต้านอักเสบของสาร
ฤทธิ์ต้านอักเสบของสาร triterpenoids และ glycosides จากเปลือกทุเรียนการศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบของสาร triterpenoids และสาร glycoside ซึ่งแยกได้จากเปลือกทุเรียนสุก (Durio zibethinus) ในเซลล์ RAW 264.7 ซึ่งถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการสร้างสารก่อการอักเสบ nitric oxide (NO) ด้วยสาร lipopolysaccharides พบว่าสารในกลุ่ม triterpenoids เช่น 2α-trans-p-coumaroyloxy-2α,3β,23α-trihydroxy-olean-12-en-28-oic acid, oleanolic acid, 2α-hydroxyursolic acid และ ursolic acid และสารในกลุ่ม glycosi...

864

ฤทธิ์ปกป้องกล้ามเนื้อหัวใจของสาร
ฤทธิ์ปกป้องกล้ามเนื้อหัวใจของสาร allicin ในหนูแรทที่เป็นเบาหวานการทดสอบฤทธิ์ปกป้องกล้ามเนื้อหัวใจของสาร allicin (AL) จากกระเทียมในหนูแรทที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยการฉีดสาร streptozotocin (STZ) เข้าทางช่องท้องของหนูแรทขนาด 40 มก./กก. โดยฉีดหนูด้วยสาร AL เข้าทางช่องท้องในขนาด 4 มก./กก., 8 มก./กก. และ 16 มก./กก. ทุกวัน เป็นเวลา 28 วัน หลังจากเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานแล้ว 3 วัน พบว่า สาร AL ที่ทุกขนาด ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของหนูแรทลดลง โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้ น้ำหนักตัวที่ลดลงจากภาวะเบ...

366

ฤทธิ์ป้องกันการทำลายดีเอ็นเอของกาแฟ
ฤทธิ์ป้องกันการทำลายดีเอ็นเอของกาแฟนอกจากนี้เมื่อศึกษาในหลอดทดลอง โดยให้เซลล์ lymphocyte ถูกทำลายด้วย hydrogen peroxide พร้อมทั้งได้รับกาแฟในความเข้มข้นต่างๆกัน พบว่ากาแฟสามารถลดการทำลายดีเอ็นเอได้ ถึงแม้ในความเข้มข้นที่ต่ำ (≤ 25 มคล./มล.) แสดงว่ากาแฟมีฤทธิ์ลดการทำลายดีเอ็นเอโดยการจับอนุมูลอิสระ และเนื่องจากสาร cafestol และ kahweol ในกาแฟ ออกฤทธิ์ต่ำมาก จึงคาดว่าน่าจะเป็นสารสำคัญอื่นๆในกาแฟที่เป็นสารออกฤทธิ์ และการออกฤทธิ์น่าจะเกี่ยวข้องกับเอนไซม์ที่มีบทบาทในการต้านอนุมูลอิสระ โดยตรวจพบว่า...

502

การบริโภคน้ำเกากีฉ่าย
การบริโภคน้ำเกากีฉ่าย (Lycium barbarum  , goji) ช่วยเพิ่มปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายการทดลองแบบ ramdomized, double-blind, placebo-controlled ในอาสาสมัครชาวจีนสุขภาพดี อายุระหว่าง 55-72 ปี จำนวน 50 คน (ชาย 25 คน และหญิง 25 คน) แบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 25 คน โดยกลุ่มแรก (ชาย 12 คน และหญิง13 คน) ให้รับประทานน้ำเกากีฉ่าย 60 มิลลิลิตร วันละ 2 เวลาพร้อมอาหาร (วันละ 120 มิลลิลิตร ที่มี Lycium barbarum  polysaccharide 1,632 มิลลิกรัม) นาน 30 วันกลุ่มที่สองให้รับประทานยาหลอกท...

1474

ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสตรอว์เบอร์รี่
ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสตรอว์เบอร์รี่การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดหยาบจากผลสตรอว์เบอร์รี่ด้วยเมทานอลที่ทำให้เป็นกรด (acidified methanol pH 1.0) (Fragaria x ananassa crude extract; CE) และสาร pelargonidin-3-O-glucoside (P3G) ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม anthocyanin ที่พบในผลสตรอว์เบอร์รี่ โดยทำการทดลองทั้งแบบ in vivoin vivoMAPK) ซึ่งเกิดจากการเหนี่ยวนำด้วย LPS ได้ โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า สตรอว์เบอร์รี่เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ สามารถนำไปพัฒนาเป็นยาหรือผลิต...

269

Recall
Recall of proprietary Chinese medicine with harmful ingredientกระทรวงสาธารณสุขของฮ่องกง ประกาศเตือนประชาชนไม่ให้ซื้อหรือใช้ยาจีนชื่อ Jie Jie Pills ซึ่งประกอบด้วยสาร Aristolochic acid ที่เป็นสารอันตราย เนื่องจากว่ามีการศึกษาพบว่าการกินสาร aristolochic acid มีความสัมพันธ์กับการเกิดไตวายและมะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะ และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีสารชนิดนี้มาตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2547 แล้ว นอกจากนี้ได้สั่งให้บริษัท Luen Shing Med. Co. Ltd เรียกเก็บผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกจากท้องตลา...

151

ฤทธิ์ต้านอาเจียนของข่าเล็ก
ฤทธิ์ต้านอาเจียนของข่าเล็ก การศึกษาหาสารออกฤทธิ์ลดการอาเจียนที่เกิดจาก copper sulfate ในเหง้าของข่า พบว่าสารในกลุ่ม diarylheptanoid 4 ชนิด มีฤทธิ์ลดการอาเจียน และในจำนวนนี้มีสารใหม่คือ 5-hydroxy-7-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-(4-hydroxyphenyl)-3-heptanone และ kaempferide ซึ่งเป็น flavonoid J Nat Prod 2002;65:1315-8 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1237

ผลของการรับประทานสารสกัดใบแป๊ะก๊วยในผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องในขบวนการรับรู้และมีอาการทางจิตเวชและประสาท
ผลของการรับประทานสารสกัดใบแป๊ะก๊วยในผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องในขบวนการรับรู้และมีอาการทางจิตเวชและประสาทศึกษาผลของการรับประทานสารสกัด EGb 761 จากใบแป๊ะก๊วยในผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องในขบวนการรับรู้ (mild cognitive impairment) และมีอาการทางจิตเวชและประสาท (neuropsychiatric symptoms) โดยทดลองให้ผู้ป่วยทั้งเพศชายและหญิงจำนวน 80 คน (อายุเฉลี่ย 65±7 ปี) รับประทานสารสกัด EGb 761 ขนาดวันละ 240 มก. นาน 24 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับผู้ป่วยกลุ่มควบคุมจำนวน 79 คนที่ได้รับยาหลอก วิเคราะห์อาการทางจิตเวชและประ...