Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ของสารสกัดดอกคำฝอยในการกระตุ้นการงอกของผม

การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการงอกของผมของสารสกัด 50% เอทานอลจากดอกคำฝอยซึ่งอุดมไปด้วยสาร hydroxysafflor yellow A ในเซลล์ dermal papilla และ human keratinocytes (HaCaT) พบว่าสารสกัด ความเข้มข้น 0.005-1.25 มก./มล. จะกระตุ้นการเพิ่มจำนวนของเซลล์ทั้งสองชนิดได้ 166.02 ± 4.89% และ 114.83 ± 6.83% ตามลำดับ สารสกัดที่ความเข้มข้น 0.25-1.00 มก./มล. มีฤทธิ์เพิ่มการแสดงออกของ vascular endothelial growth factor mRNA และ keratinocyte growth factor mRNA ซึ่งเกี่ยวข้องกับการงอกของผม และลดการแสดงออกของ transforming growth factor-β1 mRNA ซึ่งเกี่ยวข้องกับการหลุดร่วงของผม สารสกัดดอกคำฝอย ความเข้มข้น 50-200 มคก./มล. ยังมีผลเพิ่มความยาวของเซลล์รากผม (hair follicles) ของหนูเม้าส์ได้เทียบเท่ากับยา minoxidil (50 มคก./มล.) และเมื่อทาสารสกัด ขนาด 0.05, 0.1 และ 0.5 มก./มล. ลงบนผิวหนังที่ถูกโกนขนของหนูเม้าส์ เป็นเวลา 15 วัน พบว่าความเข้มข้น 0.1 มก./มล. สารสกัดสามารถกระตุ้นการงอกของเส้นขนของหนูได้เทียบเท่ากับยา minoxidil ที่ความเข้มข้นเดียวกันและไม่ทำให้ผิวหนังเกิดการระคายเคืองหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพของเส้นขน สรุปว่าสารสกัดจากดอกคำฝอยมีศักยภาพในการที่จะนำมาใช้เป็นสารกระตุ้นการงอกของผมได้

Phytother Res 2014;28:1030-6.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1416

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารในกลุ่ม
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารในกลุ่ม polymethoxyflavones จากเปลือกส้มจีนการวิเคราะห์โครงสร้างสารในกลุ่ม polymethoxyflavones (Citrus polymethoxyflavones; PMFs) ที่แยกได้จากเปลือกส้มจีน (Citrus reticulata ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

262

ฤทธิ์ยับยั้ง
ฤทธิ์ยับยั้ง NF-kB ของมหาหิงค์ ในการทดสอบฤทธิ์ยับยั้ง NF-kB ของสารกลุ่ม sesquiterpene ที่แยกได้จากมหาหิงค์ พบว่าสาร 8-acetoxy-5-hydroxyumbelliprenin มีฤทธิ์ดีในการยับยั้ง โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 15.09 mM และไม่พบความเป็นพิษต่อเซลล์ เมื่อทดสอบใน cell lines 5.1 และ A549 ขณะที่สาร fetidones A; fetidones B; 5,8-dihydroxyumbelliprenin และ taraxacin จะมีฤทธิ์อ่อน แสดงว่า 8-acetoxy-5-hydroxyumbelliprenin ซึ่งเป็นสารหลักใน gum resin จากมหาหิงค์ มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบได้ J Nat Prod 2006;61:...

728

สารสกัดเปลือกต้นเบิร์ชใช้รักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซี
สารสกัดเปลือกต้นเบิร์ชใช้รักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีการศึกษาในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังจำนวน 42 ปี อายุระหว่าง 20-71 ปี ที่มีค่าเอนไซม์ของตับ (ALT:alanine aminotransferrase) สูงกว่าค่าปกติ 1.5 เท่า โดยให้ผู้ป่วยรับประทานสารสกัดเปลือกต้นเบิร์ช (Betula alba  ) ชนิดแคปซูลขนาด 20 มก./แคปซูล จำนวน 8 แคปซูล/วัน (2 เม็ดในตอนเช้า 3 เม็ดก่อนอาหารกลางวัน และ 3 เม็ดในตอนเย็น) นาน 12 สัปดาห์ พบว่าระดับ ALT ลดลง 54% จนถึงค่าปกติ และระดับเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (HCV RNA) ลดลง 43.2% นอกจากนี้ยังพบ...

21

Deoxymiroestrol
Deoxymiroestrol : phytoestrogen ชนิดใหม่จากกวาวเครือ Deoxymiroestrol เป็นสารชนิดใหม่แยกได้จากกวาวเครือ (Pueraria mirifica  Airy-shaw et Suvatabandhu) มีคุณสมบัติเร่งการเจริญเติบโตของเซลมะเร็งเต้านมเพาะเลี้ยง (MCF-7 human breast cancer cells) โดยมีความแรงกว่า miroestrol 10 เท่า เดิมเชื่อว่า miroestrol เป็นสารสำคัญแสดงฤทธิ์ estrogen ของกวาวเครือ แต่จากการศึกษานี้สรุปว่า deoxymiroestrol เป็น phytoestrogen ที่แท้จริงในกวาวเครือ ส่วน miroestr...

563

การใช้แปะก๊วยในผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น
การใช้แปะก๊วยในผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นการศึกษาทางคลินิกแบบ open trial ของแปะก๊วยในผู้ป่วยทางจิตจำนวน 6 คน เป็นเพศชาย 4 คน และเพศหญิง 2 คน อายุระหว่าง 17 ถึง 19 ปี ที่มีภาวะสมาธิสั้น (attention-deficit disorder) ซึ่งภาวะดังกล่าวมีผลทำให้การเรียนรู้ลดลง และมีอารมณ์ก้าวร้าว โดยผู้ป่วยจะได้รับสารสกัดแปะก๊วย (Egb761) ขนาด 200 มก./วัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ และไม่ได้รับยาอื่นๆ หลังการทดลองพบว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น และมีอาการของภาวะสมาธิสั้นลดลง ซึ่งสารสกัดแปะก๊วยอาจมีผลทำให้การควบคุมสมาธิและพฤติกรรมผู้ป่วยดีข...

1238

ฤทธิ์ลดภาวะซึมเศร้าของหญ้าฝรั่นในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบผ่านสายสวน
ฤทธิ์ลดภาวะซึมเศร้าของหญ้าฝรั่นในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบผ่านสายสวนศึกษาฤทธิ์ลดภาวะซึมเศร้าของหญ้าฝรั่นในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบผ่านสายสวน โดยทดลองให้ผู้ป่วยจำนวน 20 คน (เพศชาย 11 คน, เพศหญิง 9 คน, อายุเฉลี่ย 52.05±8.92 ปี) รับประทานแคปซูลหญ้าฝรั่นวันละ 30 มก./วัน นาน 6 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับผู้ป่วยกลุ่มควบคุมจำนวน 20 คน (เพศชาย 14 คน, เพศหญิง 6 คน, อายุเฉลี่ย 53.10±8.47 ปี) ที่ได้รับยารักษาโรคซึมเศร้า fluoxetine ขนาดวันละ 40 มก./วัน นาน 6 สัปดาห์...

226

โสมช่วยเพิ่มฤทธิ์ต้านเนื้องอกของ
โสมช่วยเพิ่มฤทธิ์ต้านเนื้องอกของ paclitaxel การให้ acid polysaccharide จากโสม (RGAP) ร่วมกับ paclitaxol จากต้น Yew จะช่วยเพิ่มฤทธิ์ต้านเนื้องอก RGAP ขนาด 25 มก./กก. ร่วมกับ paclitaxol 5 หรือ 15 มก./กก. จะยืดอายุหนูถีบจักร (ICR mice) ที่เป็นเนื้องอก sarcoma 180 28.6 หรือ 42.8% ตามลำดับ หากใช้ paclitaxol เพียงอย่างเดียวจะไม่ได้ผล เมื่อให้ paclitaxol ขนาด 10 มก./กก. ร่วมกับ RGAP ขนาด 100 มก./กก. จะลดขนาดเนื้องอก B16 melanoma ในหนูถีบจักร (C57BL/6 mice) ประมาณ 76.3% ซึ่งผลดังกล่าวเนื่องมาจา...

133

การพัฒนาไลโปโซม
การพัฒนาไลโปโซม เคอคิวมินอยด์ เป็นส่วนประกอบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง นำเหง้าขมิ้นชันแห้งมาตรวจสารเคอคิวมินอยส์ โดยวิธีHPTLC มีสารเคอคิวมินอยส์อยู่เกือบ 80% เคอคิวมินอยส์เป็นสารที่ไม่ละลายในน้ำ นำไปทำเป็นสูตรตำรับชนิดไลโปโซมโดยใช้ soy phosphatidylcholine เรียกว่า curcuminoid liposomes (VisiCurTM) ซึ่งถูกทำให้กระจายตัวได้ขนาดอนุภาคเฉลี่ย 395 nm และสามารถต้านออกซิเดชั่นเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของสารเคอคิวมินอยด์ แม้ว่าไลโปโซมของเคอคิวมินอยด์จะลดอนุมูลอิสระได้น้อยว่าในรูปแบบของส...

1360

สารสกัดเฮกเซนจากพญายอเหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งมนุษย์แบบ
สารสกัดเฮกเซนจากพญายอเหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งมนุษย์แบบ apoptosis ผ่านทางเอนไซม์ caspaseการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งมนุษย์ของสารสกัดเฮกเซน คลอโรฟอร์ม เอทิลอะซีเตต เมทานอล และน้ำจากใบและลำต้นของพญายอ (Clinacanthus nutans) โดยทดลองในเซลล์มะเร็งปอด (non-small cell lung cancer; A549) มะเร็งหลังโพรงจมูก (nasopharyngeal carcinoma epithelioid cell; CNE1) และมะเร็งตับ (liver cancer; HepG2) พบว่าสารสกัดเฮกเซนและคลอโรฟอร์ม ความเข้มข้น 25-200 มคก./มล. มีฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของ...